Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 554,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,71 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 553,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,71 € (0,0 %) 553,60 € (0,0 %)
03/23 0,71 € (0,0 %) 553,60 € (0,0 %)
02/23 0,71 € (0,0 %) 553,60 € (0,0 %)
01/23 0,71 € 553,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, ALG, NEU, INF, HEM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50935
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x100 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do triedy liekov, ktoré sa nazývajú bežné ľudské imunoglobulíny. Imunoglobulíny sú známe aj ako protilátky a sú to krvné proteíny, ktoré telu pomáhajú bojovať s infekciami. Liek obsahuje imunoglobulíny, ktoré boli získané z krvi zdravých ľudí.

Používa sa na liečbu dospelých a detí (0 - 18 rokov) v nasledujúcich situáciách:

 • A) na zvýšenie neobvykle nízkého množstva protilátok v krvi na normálne množstvo (substitučná liečba):
 1. Pacienti s vrodeným nedostatkom alebo neschopnosťou tvorby protilátok (primárne imunodeficiencie (PID)).
 2. Pacienti so získanou imunodeficienciou (SID), ktorí trpia závažnými alebo opakovanými infekciami, neúčinnou antimikrobiálnou liečbou a buď preukázanou špecifickou poruchou protilátok alebo nízkou sérovou hladinou IgG < 4 g/l.
   
 • B) na liečbu pacientov s určitými zápalovými poruchami (imunomodulácia): 
 1. Pacienti, ktorí nemajú dostatok krvných doštičiek (primárna imunologická trombocytopénia (ITP) a ktorým hrozí vysoké riziko krvácania, alebo podrobia sa v najbližšej budúcnosti chirurgickej operácii.
 2. Pacienti so syndrómom Guillain Barré.
 3. Pacienti s Kawasakiho chorobou.
 4. Pacienti s chronickou zápalovou demyelinizačnou polyneuropatiou (CIDP).
 5. Pacienti s multifokálnou motorickou neuropatiou (MMN).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a dávkovacia schéma sú závislé od indikácie. Pri substitučnej terapii je potrebné individuálne upraviť dávku pre každého pacienta v závislosti od klinickej odpovede. Dávka na základe telesnej hmotnosti môže vyžadovať úpravu u pacientov s podváhou alebo nadváhou. Nasledujúce schémy dávok sa uvádzajú ako orientačné. 

Substitučná liečba pri primárnych imunodeficienčných (PID) syndrómoch:

Dávkovacia schéma má zabezpečiť spodnú hladinu IgG (meranú pred nasledujúcou infúziou) najmenej 6 g/l alebo v normálnom referenčnom rozmedzí pre danú vekovú populáciu. Na dosiahnutie rovnováhy po nasadení liečby je potrebných 3-6 mesiacov.

Odporúčaná východisková dávka je 0,4-0,8 g/kg telesnej hmotnosti (TH), a následne najmenej 0,2 g/kg TH každé 3-4 týždne. Požadovaná dávka na dosiahnutie najnižšej hladiny 6 g/l je rádovo 0,2-0,8 g/kg TH/mesiac. Dávkovací interval po dosiahnutí stabilného stavu sa pohybuje v rozsahu 3-4 týždne.

Musia sa merať minimálne hladiny a hodnotiť spolu s klinickou odpoveďou pacienta. V závislosti od klinickej odpovede (napr. rozsah infekcie) môže byť potrebné upraviť dávku a/alebo interval dávkovania a zamerať sa na vyššie minimálne hladiny.

Sekundárne imunodeficiencie (secondary immunodeficiency, SID) u pacientov, ktorí majú závažné alebo opakované infekcie, u ktorých je neúčinná antimikrobiálna liečba a ktorí majú preukázané zlyhanie špecifických protilátok (proven specific antibody failure, PSAF)* alebo sérovú hladinu IgG < 4 g/l

Odporúčaná dávka je 0,2 – 0,4 g/kg TH každé 3-4 týždne.

Hladiny IgG sa musia stanoviť a hodnotiť spolu s výskytom infekcie. Dávka sa má upraviť tak, aby sa dosiahla optimálna ochrana proti infekciám. Zvýšenie dávky môže byť nevyhnutné u pacientov s pretrvávajúcou infekciou; zníženie dávky sa môže zvážiť, keď pacient zostane bez infekcie.

Primárna imúnna trombocytopénia (ITP):

Existujú dve alternatívne schémy liečby

 • 0,8 -1 g/kg TH podávané na deň 1, táto dávka sa môže opakovať 1x počas 3 dní,
 • 0,4 g/kg TH podávané každý deň v priebehu 2-5 dní. Liečba môže byť zopakovaná pri relapse.

Syndróm Guillain-Barré:

0,4 g/kg TH/deň počas 5 dní (možné opakovanie dávkovania v prípade relapsu).

Kawasakiho choroba:

2,0 g/kg TH sa musí podávať ako jednotlivá dávka. Pacienti majú dostávať konkomitantnú liečbu s kyselinou acetylsalicylovou.

Chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia (CIDP):

Odporúčaná úvodná dávka je 2 g/kg TH, rozdelená na 2-5 po sebe nasledujúcich dní.
Následné udržiavacie dávky sú 1 g/kg TH počas 1-2 po sebe nasledujúcich dní, každé 3 týždne. 
Účinok liečby by sa mal hodnotiť po každom cykle; ak sa po 6 mesiacoch nezistí žiadny účinok liečby, je potrebné ju ukončiť.
Ak je liečba účinná, dlhodobá liečba by mala byť predmetom rozhodnutia lekára na základe odpovede pacienta na liečbu a jej miery udržania. Možno bude potrebné upraviť dávkovanie a liečebné intervaly podľa individuálneho priebehu ochorenia.

Multifokálna motorická neuropatia (MMN):

Začiatočná dávka: 2 g/kg počas 2 až 5 po sebe nasledujúcich dňoch.
Udržiavacia dávka: 1 g/kg každé 2 až 4 týždne alebo 2 g/kg každých 4 až 8 týždňov.
Účinok liečby sa má vyhodnotiť po každom cykle. Ak nie je pozorovaný dostatočný liečebný účinok po 6 mesiacoch, liečba sa má prerušiť.
Ak je liečba účinná, dlhodobá liečba by mala podliehať rozhodnutiu lekára na základe odpovede pacienta. Dávkovanie a intervaly sa môžu upraviť podľa individuálneho priebehu ochorenia.

Spôsob použitia

Na intravenózne použitie. 
Roztok sa musí podávať intravenóznou infúziou pri východiskovej rýchlosti infúzie 0,3 ml/kg TH/h približne 30 minút. Ak je táto rýchlosť podania dobre tolerovaná, možno ju postupne zvyšovať až na 4,8 ml/kg TH/h.
Pacientom s PID, ktorí dobre tolerujú infúziu podávanú s rýchlosťou 4,8 ml/kg TH/ h, sa môže rýchlosť infúzie postupne zvýšiť až na maximálnu rýchlosť 7,2 ml/kg TH/ h.
Ak je pred infúziou žiaduce riedenie, liek sa môže zriediť 5 % roztokom glukózy na konečnú koncentráciu 50 mg/ml (5 %).
Ďalšie pokyny pozri v SPC v časti 6.6.

Upozornenie

Začiatok a monitorovanie substitučnej terapie majú prebiehať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v oblasti liečby imunodeficiencii.
Liek by sa mal podávať tehotným ženám a dojčiacim matkám iba so zvýšenou opatrnosťou.
Pacienti, ktorí počas liečby zaznamenajú nežiaduce reakcie, majú pred vedením vozidiel a obsluhou strojov čakať, kým nedôjde k úprave.
Po infúzii imunoglobulínu môže dôjsť k zavádzajúcim pozitívnym výsledkom v sérologických testoch, napr. priamym antiglobulínovým testom (DAT, priamy Coombsov test).
Podávanie imunoglobulínu môže po dobu minimálne 6 týždňov až maximálne 3 mesiacov znižovať účinnosť vakcín so živými oslabenými vírusmi (vakcíny proti osýpkam, rubeole, mumpsu a ovčím kiahňam). Po podaní tohto lieku by mali prejsť najmenej 3 mesiace pred očkovaním vakcínami so živými oslabenými vírusmi. V prípade osýpok môže toto zhoršenie pretrvávať až 1 rok.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami alebo rozpúšťadlami okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.
Liek obsahuje približne 250 mmol/l (rozsah: 210 až 290) L-prolínu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Možné vedľajšie účinky možno obmedziť alebo dokonca vylúčiť infúziou Privigenu s nízkou rýchlosťou infúzie. Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť aj v prípade, ak ste v minulosti dostávali ľudské i ... viac >

Účinné látky

normálny ľudský imunoglobulín

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36