Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,11 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 1,11 € (0,0 %) 4,20 € (0,0 %)
12/22 1,11 € (0,0 %) 4,20 € (0,0 %)
11/22 1,11 € (0,0 %) 4,20 € (0,0 %)
10/22 1,11 € 4,20 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0309/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07616
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prindex Combi 4 mg/1,25 mg tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Tablety obsahujú účinné látky:

  • perindopril, ktorý patrí do triedy liekov nazývaných ACE inhibítory.
  • indapamid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká. 

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Ak je to možné odporúča sa titrovanie dávky jednotlivými zložkami lieku. Liek sa má použiť vtedy, ak nie je tlak krvi dostatočne pod kontrolou liekom s obsahom 2 mg perindoprilu/0,625 mg indapamidu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pri stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) sa odporúča začať liečbu adekvátnym dávkovaním voľnej kombinácie.
Pri klírense kreatinínu ≥60 ml/min nie je potrebná úprava dávkovania.
Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Liečba je zvyčajne dlhodobá, o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú  každý deň najlepšie približne v rovnakom čase, ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich. Bezpečnosť a účinnosť nebola v pediatrickej populácii doteraz stanovená.
U starších pacientov sa liečba má začať po zvážení odpovede tlaku krvi a renálnej funkcie.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).
U pacientov s cukrovkou v minulosti liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa majú dôkladne sledovať hladiny glykémie, najmä počas prvého mesiaca liečby.
Aby sa predišlo vzniku dlhodobých, život ohrozujúcich anafylaktoidných reakcii, má sa liek vysadiť minimálne 24 hodín pred začiatkom liečby pacientov, ktorí vyžadujú desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídlovcov (včely a osy).
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. 
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Môžu sa objaviť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, ktorých výsledkom môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v súvislosti s iným liekom s antihypertenzným účinkom.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (< 1/10 000). Ak sa počas liečby fotosenzitivita objaví, odporúča sa liečbu prerušiť. 
Športovcov je potrebné upozorniť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže pri dopingových testoch spôsobiť pozitívnu reakciu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, prestaňte užívať váš liek a ihneď vyhľadajte lekára:
silné závraty alebo mdloby z dôvodu nízkeho tlaku k ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24