Prindex Combi 4 mg/1,25 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,48 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,88 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 3,88 € (0,0 %) 12,60 € (0,0 %)
06/24 3,88 € (0,0 %) 12,60 € (0,0 %)
05/24 3,88 € (0,0 %) 12,60 € (0,0 %)
04/24 3,88 € 12,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0309/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07617
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prindex Combi 4 mg/1,25 mg tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: perindopril a indapamid. Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory). Indapamid je diuretikum, t.j. liek, ktorý zvyšuje tvorbu moču. Každé z liečiv znižuje tlak krvi a spolu pracujú na kontrole krvného tlaku.

Používa sa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne užitá ako jednotlivá dávka.
Ak po mesiaci liečby nie je tlak krvi dostatočne kontrolovaný, dávka sa môže zdvojnásobiť, t.j. na 2 tablety denne.

Porucha funkcie obličiek
Stredne ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 - 60 ml/min): Odporúča sa začať liečbu adekvátnym dávkovaním voľnej kombinácie.

Pacienti s inzulín dependentným diabetom mellitus
Liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Liek sa neodporúča v období dojčenia. Pri rozhodovaní o prerušení alebo ukončení užívania lieku sa musí vziať do úvahy dôležitosť liečby pre matku.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (vrátane pečeňovej encefalopatie) a/alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán (napr. AN 69®) a súbežne liečených ACE inhibítorom je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej triedy antihypertenzív.
Odporúča sa monitorovanie draslíka a horčíka v plazme a EKG. V prípade potreby sa má liečba upraviť.
U pacientov s cukrovkou sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať, najmä počas prvého mesiaca liečby.
Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.
Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, prestaňte užívať váš liek a ihneď vyhľadajte lekára:
- silné závraty alebo mdloby z dôvodu nízkeho ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24