Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok sol inj (amp.skl.) 10x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0420/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7540A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prilotekal 20 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x5 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo prilokaín, ktoré patrí medzi lokálne anestetiká. Používa sa na anestéziu (znecitlivenie) presne určených častí tela a pri prevencii bolesti počas chirurgického zákroku u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom mladším ako 6 mesiacov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí stanoviť individuálne v súlade s charakteristikami konkrétneho prípadu. Má sa vybrať čo najnižšia možná dávka.

Indikácie spojené s odporúčaným dávkovaním sa vzťahujú na dospelých s priemernou výškou a hmotnosťou (približne 70 kg) na dosiahnutie účinnej blokády pomocou jednorazového podania. Existujú výrazné individuálne rozdiely vzhľadom k rozsahu a dobe trvania účinku.

Predĺženie potrebnej senzorickej blokády Th10 - pravidlá:

  • 2 - 3 ml roztoku, 40 - 60 mg prilokaínium-chloridu  priemerná dĺžka pôsobenia ribližne 100 – 130 minút

Vo všeobecnosti platí, že maximálna odporúčaná dávka prilokaínium-chloridu je 80 mg (= 4 ml roztoku).

U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek, zhoršeným celkovým zdravotným stavom či chronickými ochoreniami (napr. cievna oklúzia, ateroskleróza, diabetická polyneuropatia) sa odporúča nižšia dávka.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva intratekálne do intervertebrálneho priestoru L2/L3, L3/L4 a L4/L5.
Injekcia podá sa pomaly, po natiahnutí minimálneho množstva cerebrospinálnej tekutiny (CSF), aby sa potvrdila správna poloha a dôkladne kontrolujú vitálne funkcie pacienta prostredníctvom nepretržitého verbálneho kontaktu.

Upozornenie

Spinálnu anestéziu musí podávať (alebo nad ňou dohliadať) len odborný zdravotnícky personál s potrebnými znalosťami a skúsenosťami.
Liek sa teda môže podávať tehotným iba v prípadoch presvedčivej indikácie na použitie, je nutné vyhýbať sa použitiu na paracervikálnu blokádu alebo pudendálnu anestéziu.
Ak je podanie lieku potrebné v obobí dojčenia, dojčenie môže pokračovať približne 24 hodín po aplikácii.
Použitie lieku u detí a dospievajúcich sa neodporúča, u detí mladších ako 6 mesiacov je kontraindikované.
Pacienti s pokročilým poškodením funkcie pečene alebo obličiek vyžadujú osobitnú pozornosť.
Intravaskulárna injekcia lieku je kontraindikovaná. Použitie lieku sa neodporúča pri epidurálnej anestézii.
Liek sa nesmie aplikovať do infikovaných oblastí.
Ak spozorované prejavy akútnej systémovej toxicity alebo celkovej spinálnej blokády, musí sa podávanie injekcie lokálneho anestetika okamžite ukončiť.
Liek môže dočasne narušiť reakcie a svalovú koordináciu, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení motorového vozidla a obsluhe strojov.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Neuchovávať v chladničke alebo v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Rovnako ako u všetkých lokálnych anestetík, môže aj v tomto prípade dôjsť ku poklesu krvného (arteriálneho) tlaku a srdcová frekvencia sa môže spomaliť.
Môžete pociťovať nevoľnosť, mať znížený krvný ... viac >

Účinné látky

prilokaíniumchlorid

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36