Pricoron 10 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,34 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 1,34 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
06/24 1,34 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
05/24 1,34 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
04/24 1,34 € 3,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pricoron 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0212/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1693E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pricoron 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Účinkuje tak, že rozširuje krvné cievy, čím uľahčuje srdcu prečerpávanie krvi cez cievy.

Liek sa používa na:

  • liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie),
  • na zníženie rizika srdcových príhod, ako je srdcový infarkt, u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo obmedzené) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individualizovaná v závislosti na profile pacienta a miery poklesu krvného tlaku.

Hypertenzia
Liek sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s antihypertenzívami iných skupín.
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg podávaná 1x denne (ráno). 
U pacientov so silne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (hlavne s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo ťažkou hypertenziou) sa odporúča začiatočná dávka 2,5 mg a liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom.
Po 1 mesiaci môže byť v prípade potreby zvýšená na 10 mg 1x denne. 

Starší pacienti (od 65 rokov): zvyčajná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne.
Po 1 mesiaci môže byť zvýšená na 5 mg 1x denne, a potom podľa potreby až na 10 mg 1x denne. 
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom.

Stabilná ischemická choroba srdca: zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg 1x denne.
Po 2 týždňoch môže byť zvýšená na 10 mg 1x denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pre toto ochorenie.

Starší pacienti (od 65 rokov): zvyčajná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne.
Po jednom 1 týždni môže byť zvýšená na 5 mg 1x denne a po ďalšom týždni na 10 mg 1x denne v závislosti od funkcie obličiek (pozri tabuľku č. 1 „Úprava dávkovania pri poruche funkcie obličiek”).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie má byť upravené podľa hodnôt klírensu kreatinínu, ako je opísané v Tabuľke 1 v SPC časti. 4.2.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich sa neodporúča, nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť užívania. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) alebo cukrovkou je súbežné použitie lieku s liekmi obsahujúcimi aliskiren kontraindikované.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Ak sa počas liečby objaví hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné má dostať intravenóznu infúziu hypotonického roztoku.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou.
U pacientov podrobujúcich sa veľkým chirurgickým zákrokom alebo celkovej anestézii s liekmi vyvolávajúcimi hypotenziu sa má liečba na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte svojho lekára:
- Opuch tváre, pier, úst, jazyka aleb ... viac >

Účinné látky

perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24