Priamlo 4 mg/5 mg tbl (blis.) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/20 3,17 € (0,0 %) 8,64 € (0,0 %)
03/20 3,17 € (0,0 %) 8,64 € (0,0 %)
02/20 3,17 € (0,0 %) 8,64 € (0,0 %)
01/20 3,17 € 8,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Priamlo 4 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0286/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4886B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Priamlo 4 mg/5 mg tbl 90x4 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, nazývajú sa perindopril a amlodipín. Perindopril patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú inhibítory ACE (enzým konvertujúci angiotenzín). Amlodipín patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú blokátory kalciového kanála.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je znížený alebo blokovaný prísun krvi do srdca).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti majú užívať silu, ktorá zodpovedá ich predchádzajúcej liečbe.
Obvyklá dávka je 1 alebo 2 tablety denne. Maximálna denná dávka perindoprilu je 8 mg a maximálna denná dávka amlodipínu je 10 mg.
Liek nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti
U týchto pacientov je znížená eliminácia perindoprilátu, preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Liek nie je vhodný pre pacientov s klírensom kreatinínu <60 ml/min. U týchto pacientov sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.

Liečba je dlhodobá a o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, najlepšie ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Liek sa nemá zapíjať grapefruitovým džúsom. Tablety sa užívajú vcelku.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek sa neodporúča počas dojčenia, preto je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť podávanie lieku, pričom treba vziať do úvahy dôležitosť liečby pre matku.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
U starších pacientov sa odporúča opatrnosť, najmä pri zvýšení dávky.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou, najmä pri začatí liečby a pri zmene dávkovacieho režimu.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
Ak príde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, má sa aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml. Prechodná hypotenzná odpoveď nie kontraindikáciou pre podávanie ďalších dávok, keď sa tlak krvi po zväčšení objemu zvýši.
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. Liek môže v prípade anestézie spôsobiť hypotenziu, najmä ak podávané anestetikum je látka s hypotenzným potenciálom. Liečba sa má vysadiť 1 deň pred chirurgickým zákrokom. 
Aby sa predišlo vzniku dlhodobých, život ohrozujúcich anafylaktoidných reakcii, má sa liek vysadiť minimálne 24 hodín pred začiatkom liečby pacientov, ktorí vyžadujú desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídlovcov (včely a osy).
Liečbu je potrebné prerušiť v prípade, ak má pacient podstúpiť LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z krvi pomocou prístroja).
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacient užívajúci liek trpí závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nevoľnosťou, môže mať zhoršenú schopnosť reagovať.
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku, okamžite choďte k lekárovi:
opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním (angioedém) (men ... viac >

Účinné látky

amlodipín , perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24