Prenessa Neo 10 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,34 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 1,34 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
03/24 1,34 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
02/24 1,34 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
01/24 1,34 € 3,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prenessa Neo 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0270/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8868D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prenessa Neo 10 mg tablety tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Účinkuje tak, že rozširuje krvné cievy, čím uľahčuje prácu srdcu a prečerpávanie krvi cez cievy.

Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie),
  • na zníženie rizika srdcových príhod, ako je srdcový infarkt, u pacientov so stabilnou koronárnou chorobou srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie krvi do srdca znížené alebo obmedzené) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta a odozvy tlaku krvi.

Hypertenzia
Odporúčaná úvodná dávka je 5 mg 1x denne, ráno.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom je odporúčaná úvodná dávka 2,5 mg a liečbu je potrebné začať pod lekárskym dohľadom.
Po 1 mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 1 tabletu (t.j. 10 mg) 1x denne. 

Pacienti súčasne liečení diuretikom
Diuretikum sa má vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby. Ak to nie je možné, liečba sa má začať dávkou 2,5 mg. Má byť monitorovaná funkcia obličiek a kaliémia. Ďalšie dávkovanie má byť prispôsobené odozve tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.

Starší pacienti
Liečba sa má začať dávkou 2,5 mg. Dávku je možné po 1 mesiaci postupne zvýšiť na 5 mg, potom v prípade potreby na 1 tabletu (10 mg) v závislosti od funkcie obličiek.

Symptomatické srdcové zlyhanie
Odporúča sa, aby sa liečba začala pod starostlivým lekárskym dohľadom odporúčanou úvodnou dávkou 2,5 mg 1x denne. Ak je táto dávka dobre znášaná, môže byť po 2 týždňoch zvýšená na 5 mg 1x denne. Úprava dávky má byť založená na klinickej odpovedi každého pacienta.
Má sa pozorne monitorovať tlak krvi, funkcie obličiek a kaliémia, a to pred, aj počas liečby.

Stabilná koronárna choroba srdca
Liečba sa má začať dávkou 5 mg 1x denne počas 2 týždňov, potom sa môže zvýšiť na 1 tabletu (10 mg) 1x denne, a to v závislosti od funkcie obličiek, a za predpokladu, že dávka 5 mg je dobre znášaná.
Starší pacienti:
Majú užívať 2,5 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 5 mg 1x denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 1 tabletu (10 mg) 1x denne v závislosti od funkcie obličiek. Dávka sa má zvýšiť, len ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre znášaná.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Dávkovanie má byť upravené podľa hodnôt klírensu kreatinínu (pozri v SPC, časť 4.2, Tabuľka 1). 
Hemodialyzovaní pacienti majú dávku užiť po dialýze.

Liečba je obvykle dlhodobá. O jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva každý deň v rovnakom čase (ráno), pred jedlom a zapíja sa pohárom vody. Tableta sa nemá poliť, hrýzť ani drviť. 

Upozornenie

Liek sa počas 1. trimestra sa neodporúča.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.
Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite ukončiť.
Použitie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča (bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená).
Ak príde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, má sa aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml.
Ak sa vyskytne angioedém (závažná alergická reakcia s opuchom tváre, pier, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami s prehĺtaním alebo dýchaním) užívanie leiku sa musí ihneď ukončiť a okamžite sa má vyhľadať lekár.
U pacientov, ktorí sa podrobujú väčšiemu chirurgickému zákroku alebo počas anestézie sa má liečba ukončiť 1 deň pred chirurgickým výkonom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Kombinácia lieku a draslík šetriacich liekov, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky so schopnosťou ovplyvniť vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami.
Menej často sa počas liečby môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (≥1/1 000 až <1/100).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte svojho lekára:
- opuch tváre, pier, úst, jazyka aleb ... viac >

Účinné látky

perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24