Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 1,04 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
03/24 1,04 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
02/24 1,04 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
01/24 1,04 € 3,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prenessa 8 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0310/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
51328
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prenessa 8 mg tbl 30x8 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo perindopril, ktoré patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).
Liek sa používa na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • zníženie rizika srdcových príhod, akými je infarkt u pacientov so stabilnou formou ischemickej choroby srdca a u tých ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu, ktorou sa rozširujú srdcové cievy, aby sa zlepšilo zásobovanie srdca krvou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta a miery poklesu tlaku krvi.

Hypertenzia
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne. Po 1 mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa odporúča začiatočná dávka 2 mg a začiatok liečby treba vykonať pod dohľadom lekára.
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné podávanie diuretík prerušiť, liečba perindoprilom sa má začať dávkou 2 mg a je potrebné monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka v sére. Následná dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu
Starší pacienti: liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorá sa môže po 1 mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a ak je to nutné až na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie.

Stabilná ischemická choroba srdca
Počiatočná dávka je 4 mg 1x denne, ktorá sa po 2 týždňoch má zvýšiť na 8 mg 1x denne.
Starší pacienti: majú užívať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnej funkcie (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).
Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Dávkovanie má byť založené na klírense kreatinínu. (viď SPC 4.2, Tabuľka 1).

O dĺžke lieku rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň približne v rovnakom čase, prednostne ráno pred jedlom. Tablety sa zapíjajú pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity a neodporúča sa počas 1. trimestra gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas 1. mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou.
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte užívať liek a okamžite vyhľadajte svojho lekára:
- opuch tváre, pier, úst, jazyka a ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36