PRENESSA 4 mg tbl (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,77 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/20 0,74 € (-3,9 %) 2,46 € (+1,2 %)
12/19 0,77 € (0,0 %) 2,43 € (0,0 %)
11/19 0,77 € (0,0 %) 2,43 € (0,0 %)
10/19 0,77 € 2,43 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0241/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35244
Názov produktu podľa ŠÚKL
PRENESSA 4 mg tbl 30x4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo perindopril, ktoré patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).

Liek sa používa na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • liečbu symptomatického srdcového zlyhania (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne krvou zásobovať telo),
  • zníženie rizika srdcových príhod, akými je infarkt u pacientov so stabilnou formou ischemickej choroby srdca (stav pri ktorom je zásobovanie srdca obmedzené alebo zastavené) a u tých ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu, ktorou sa rozširujú srdcové cievy, aby sa zlepšilo zásobovanie srdca krvou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta a miery poklesu tlaku krvi.

Hypertenzia

Úvodná odporúčaná dávka je 4 mg 1x denne. Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 8 mg 1x denne.

Pacienti so silno aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón:
Odporúča sa úvodná dávka 2 mg a s liečbou treba začínať pod lekárskym dohľadom.

Pacienti súčasne liečení diuretikom:
Diuretikum by malo byť vysadené 2‑3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné diuretikum vysadiť, má sa liečba perindoprilom začať dávkou 2 mg. Renálne funkcie a hladina draslíka v sére majú byť monitorované. Ďalšie dávkovanie perindoprilu sa má prispôsobiť miere poklesu tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.

Starší ľudia:
Liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorú je možné postupne zvýšiť na 4 mg po jednom mesiaci, v prípade potreby až na 8 mg v závislosti od renálnych funkcií.

Symptomatické srdcové zlyhanie

Odporúča sa, aby sa liečba perindoprilom začala pod starostlivým lekárskym dohľadom v odporúčanej úvodnej dávke 2 mg 1x denne. Táto dávka môže byť zvýšená najmenej v dvojtýždňovom intervale na 4 mg 1x denne, ak je táto dávka dobre znášaná.

Stabilné formy ischemickej choroby srdca

Liečba sa má začať dávkou 4 mg 1x denne počas 2 týždňov, potom zvýšiť na 8 mg 1x denne v závislosti od stavu renálnych funkcií a za predpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.

Starší pacienti:
Majú dostať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnych funkcií. Dávka sa má zvyšovať iba ak sú predchádzajúce nižšie dávky dobre tolerované.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Dávka sa má upraviť podľa klírensu kreatinínu (viď SPC, Tabuľka 1).

Liečba je obvykle dlhodobá. O jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, prednostne ráno pred jedlom. Tablety sa zapíjajú pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča. Má sa uprednostniť alternatívna liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia.
Použitie lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
Ak príde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, má sa aplikovať intravenózna infúzia fyziologického roztoku.
Pacient musí pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom informovať lekára o užívaní lieku.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky boli zoradené podľa početnosti výskytu nasledovne:
Časté (môžu postihovať menej ako1 z 10 ľudí):
- bolesť hlavy, závraty, pocit točenia hlavy (vertigo), mravčenie a pálenie/pichani ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36