Pregabalin Belupo 300 mg tvrdé kapsuly cps dur 300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,23 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
07/18 0,00 € (0,0 %) 19,23 € (0,0 %)
06/18 0,00 € (0,0 %) 19,23 € (0,0 %)
05/18 0,00 € (0,0 %) 19,23 € (0,0 %)
04/18 0,00 € 19,23 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pregabalin Belupo 300 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0388/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0791C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregabalin Belupo 300 mg tvrdé kapsuly cps dur 56x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek sa používa u dospelých na liečbu: 

  • periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti.
  • epilepsie. Liek sa používa na liečbu určitej formy epilepsie (parciálne záchvaty so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej). Liek sa nemá užívať samostatne, ale musí sa vždy používať v kombinácii s inými antiepileptikami.
  • generalizovanej úzkostnej poruchy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne, podáva sa rozdelene v 2 alebo 3 dávkach. Podľa individuálnej odpovede pacienta a tolerancie možno dávku postupne zvyšovať zo 150 mg podľa indikácie.

Neuropatická bolesť:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Dávku možno zvýšiť po 3 až 7-dňovom intervale na 300 mg denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg denne po ďalšom 7-dňovom intervale.

Epilepsia:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Dávku možno zvýšiť po 1 týždni na 300 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni. 
Liek sa nemá užívať samostatne, ale musí sa vždy používať v kombinácii s liečbou s inými antiepileptikami.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Potreba liečby sa musí pravidelne opakovane posúdiť. Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne. Dávku možno zvýšiť po 1 týždni na 300 mg denne. Po ďalšom týždni možno dávku zvýšiť na 450 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Prerušenie liečby
Odporúča sa vysadzovať liek postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s poruchou funkcie obličiek musí byť zníženie dávok stanovené individuálne podľa klírensu kreatinínu, viď Tabuľka 1 v SPC, časť 4.2. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu je potrebné dennú dávku upraviť podľa renálnych funkcií.

Spôsob použitia

Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Prehltnú sa vcelku a zapijú sa vodou. Liek sa užíva pravidelne každý deň vždy v rovnakom čase.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod). Ženy v plodnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu pregabalínom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich (do 18 rokov) nebola stanovená, preto nemá byť pregabalín u tejto vekovej skupiny používaný.
Staršie osoby (vo veku nad 65 rokov) môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnej funkcie (pozri SPC pacienti s poruchou funkcie obličiek).
Počas užívania tohto lieku sa odporúča nepiť alkohol.
Tento liek môže vyvolať závrat, ospalosť a zníženú koncentráciu. Nesmie sa viesť vozidlo, obsluhovať zložité stroje alebo sa zapájať do iných potenciálne rizikových činností, pokiaľ pacient nevie, či tento liek neovplyvňuje schopnosti vykonávať tieto činnosti.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
- závraty, ospanlivosť, bolesť hlavy
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
- zvýšená chuť do jedla
- pocit eufórie, zmätenosť, strata orie ... viac >

Účinné látky

pregabalín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24