Pramipexol Teva Pharma 0,52 mg tbl plg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/22 1,00 € (0,0 %) 8,82 € (0,0 %)
01/22 1,00 € (0,0 %) 8,82 € (0,0 %)
12/21 1,00 € (0,0 %) 8,82 € (0,0 %)
11/21 1,00 € 8,82 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pramipexol Teva Pharma 0,52 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0075/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3270B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pramipexol Teva Pharma 0,52 mg tbl plg 30x0,52 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pramipexol a patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktoré stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

Liek sa používa na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne alebo v kombinácii s levodopou (iné lieky na Parkinsonovu chorobu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa podávajú 1x denne.

Poznámka: Dávky pramipexolu publikované v literatúre sa vzťahujú na formu soli.
Preto sa dávkovanie udáva v dvoch názvoch ako pramipexolová báza a soľ pramipexolu (v zátvorkách).
 
Začiatok liečby:
Dávky sa majú zvyšovať postupne, a to od počiatočnej dávky 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) denne, ktorá sa následne zvyšuje raz za 5 až 7 dní. Pokiaľ sa u pacientov nevyskytnú netolerovateľné nežiaduce účinky, dávka sa má zvyšovať až do dosiahnutia maximálneho terapeutického účinku. Schéma zvyšovania dávky viď. SPC časť 4.2.

Pacienti, ktorí už užívajú liek vo forme tabliet môžu byť okamžite prestavení na tablety s predĺženým uvoľňovaním v rovnakej dennej dávke. Dávka môže byť upravená v závislosti od odpovede pacienta na liečbu (pozri časť 5.1).


Udržiavacia liečba:
Individuálna dávka pramipexolu má byť v rozmedzí od 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) maximálne do 3,15 mg bázy (4,5 mg soli) denne. Pri zvyšovaní dávky v troch pivotných štúdiách sa účinnosť pozorovala po dosiahnutí dennej dávky 1,05 mg bázy (1,5 mg soli). Ďalšia úprava dávkovania by mala byť založená na klinickej odpovedi a na výskyte nežiaducich účinkov. V klinických štúdiách bolo približne 5 % pacientov liečených dávkami menšími než 1,05 mg bázy (1,5 mg soli). Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť dávky vyššie ako 1,05 mg bázy (1,5 mg soli) denne užitočné u pacientov, u ktorých sa predpokladá redukcia dávok levodopy. Odporúča sa, aby sa dávkovanie levodopy znižovalo tak počas zvyšovania dávky ako aj pri udržiavacej liečbe, v závislosti od odpovede jednotlivých pacientov (pozri časť 4.5).

Vynechanie dávky:
Keď pacient zabudne užiť dávku, majú sa tablety užiť do 12 hodín po stanovenom čase. Po 12 hodinách sa má vynechaná dávka vypustiť a nasledujúca dávka sa má užiť ďalší deň v príslušnom čase.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
U pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min sa má liečba začať 0,26 mg , podávaných každý druhý deň. Na zvýšenie dennej dávky po prvom týždni je potrebná opatrnosť a starostlivé posúdenie terapeutickej odpovede a znášanlivosti po prvom týždni. Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dávky, tá má byť zvýšená o 0,26 mg bázy pramipexolu v týždenných intervaloch až do maximálnej dávky 1,57 mg bázy pramipexolu (2,25 mg soli) denne.
Liečba pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min sa neodporúča, pretože pre túto skupinu pacientov nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
Ak sa funkcia obličiek zhoršuje počas udržiavacej liečby, je potrebné dodržiavať odporúčania uvedené vyššie. 

Dĺžka liečby: 
Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
Náhle prerušenie dopamínergnej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu. Postupne sa má znižovať dávka pramipexolu po 0,52 mg bázy (0,75 mg soli) denne až do dosiahnutia dennej dávky zredukovanej na 0,52 mg bázy (0,75 mg soli). Potom sa dávka znižuje po 0,26 mg bázy (0,375 mg soli) denne (pozri časť 4.4).

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou, nesmú sa žuť, deliť alebo drviť. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla, a mali by byť užité každý deň približne v rovnakom čase.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva, len ak je to výslovne nevyhnutné, t.j. ak možný prínos preváži možné riziko pre plod.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Ak je však jeho užívanie nevyhnuté, dojčenie sa má prerušiť.
Bezpečnosť a účinnosť pramipexolu u detí do 18 rokov nebola stanovená.
U pacientov s poruchami funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou. 
Pri liečbe dopamínovými agonistami a levodopou sa môžu vyskytnúť halucinácie. 
Náhle prerušenie dopamínergnej terapie môže viesť k rozvoju neuroleptického malígneho syndrómu.

Liek môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžete mať skúsenosť s nasledovnými vedľajšími účinkami:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Dyskinéza (t.j. abnormálne, mimovoľné pohyby končatín) Ospanlivosť Závraty Nevoľnosť (poc ... viac >

Účinné látky

pramipexol

Indikačná skupina

27 - Antiparkinsoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36