Plaquenil 200 mg tbl flm 200 mg (blister) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,06 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 2,01 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
09/22 2,01 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
08/22 2,01 € (0,0 %) 6,05 € (0,0 %)
07/22 2,01 € 6,05 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, REU, INF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Plaquenil 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
25/0505/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14682
Názov produktu podľa ŠÚKL
Plaquenil 200 mg tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo hydroxychlorochíniumsulfát. Liek  znižuje zápal u ľudí s autoimunitnými ochoreniami (sú to ochorenia, keď vlastný imunitný systém vytvára protilátky proti vlastnému telu).

Liek sa môže použiť na liečbu týchto ochorení:

  •  Reumatoidná artritída (reumatický zápal kĺbov).
  • Juvenilná idiopatická artritída (chronický zápal kĺbov u detí).
  • Diskoidný a systémový lupus erythematosus (ochorenie kože alebo vnútorných orgánov).
  • Kožné problémy pri citlivosti na slnečné žiarenie.

Liek sa môže použiť pri prevencii a liečbe malárie spôsobenej určitými mikroorganizmami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 31 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

REUMATICKÉ OCHORENIA
Hydroxychlorochín má kumulatívny účinok a trvá niekoľko týždňov, kým sa prejaví jeho terapeutický účinok. Pokiaľ sa neprejaví objektívne zlepšenie do 6 mesiacov, je lepšie liečbu ukončiť.

REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA
Dospelí: začiatočná denná dávka 400-600 mg, udržiavacia terapia 200-400 mg denne.

JUVENILNÁ IDIOPATICKÁ ARTRITÍDA
Pediatrická populácia: je potrebné použiť minimálnu účinnú dávku a dávka nemá prekročiť 6,5 mg/kg/deň vychádzajúc z telesnej hmotnosti. 

SYSTÉMOVÝ A DISKOIDNÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS
Dospelí: začiatočná denná dávka 400-800 mg. Udržiavacia terapia 200-400 mg denne.
Pediatrická populácia: je potrebné použiť minimálnu účinnú dávku a dávka nemá prekročiť 6,5 mg/kg/deň vychádzajúc z telesnej hmotnosti.

DERMATOLOGICKÉ PORUCHY SPÔSOBENÉ SLNEČNÝM ŽIARENÍM
Dospelí: zvyčajne postačuje 400 mg denne. Podávanie lieku sa má obmedziť na obdobie maximálnej expozície slnečnému žiareniu.

MALÁRIA
- profylaxia
Dospelí: 2 tablety 1x týždenne vždy v rovnaký deň v sedemdňových intervaloch.
Pediatrická populácia: týždenná dávka 6,5 mg/kg telesnej hmotnosti, nemá však prekročiť dávku 400 mg.
Profylaxia má začať 2 týždne pred plánovanou návštevou endemickej oblasti.
Pokiaľ to nie je možné, je potrebné u dospelých podať 2-násobnú (nasycovaciu) dávku 800 mg, alebo deťom 12,9 mg/kg (nie však viac ako 800 mg).
Dávka sa môže užiť v 2 rozdelených dávkach v intervale 6 hodín. Profylaktické podávanie má trvať 8 týždňov po opustení endemickej oblasti.

- liečba akútnych atakov malárie

Dospelí: začiatočná dávka je 800 mg, následne 400 mg o 6-8 hodín neskôr a nasledujúce 2 dni po 400 mg denne (celkom teda 2 g). Je možné tiež jednorazové užitie dávky 800 mg.
Dávka pre dospelých môže byť tiež podaná podľa telesnej hmotnosti ako aj pre deti.
Pediatrická populácia: celková dávka 32 mg/kg telesnej hmotnosti (ale nie viac ako 2 g) počas 3 dní podľa nasledujúcej schémy:
1. dávka: 12,9 mg/kg (ale nie viac ako 800 mg).
2. dávka: 6,5 mg/kg (ale nie viac ako 400 mg) podáva sa 6 hodín po podaní prvej dávky.
3. dávka: 6,5 mg/kg (ale nie viac ako 400 mg) 18 hodín po podaní druhej dávky.
4. dávka: 6,5 mg/kg (ale nie viac ako 400 mg) 24 hodín po podaní tretej dávky.

Spôsob použitia

Tableta sa má užiť perorálne spolu s jedlom alebo pohárom mlieka.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný u pacientov vo veku do 6 rokov, u pacientov ktorí majú hmotnosť nižšiu ako 31 kg.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s očnými makulopatiami.
Liek nie je účinný na chlorochín-rezistentné kmene P. falciparum a exo-erytrocytárne formy P. vivax, P. ovale a P. malariae.
Retinálna toxicita: Pred začatím dlhodobého podávania je nutné dôkladné vyšetrenie zraku (ostrosť, zorné pole, farebné videnie) a očné pozadie. Toto vyšetrenie je potrebné opakovať najmenej 1x ročne.
Chronická kardiotoxicita: boli hlásené prípady kardiomyopatie, ktoré viedli k srdcovému zlyhaniu.
Liek môže spôsobiť ťažkú hypoglykémiu alebo extrapyramídové poruchy.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.

Po aplikácii lieku sa často vyskytuje neostré videnie. Neodporúča sa viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
 Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U niektorých ľudí môžu vzniknúť veľmi závažné vedľajšie účinky. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte Plaquenil 200 mg užívať a ihneď to oznámte svojmu lekárovi:
Menej ... viac >

Účinné látky

hydroxychlorochíniumsulfát

Indikačná skupina

25 - Antiparazitiká (antiprotozoiká, antimalariká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36