Plaquenil 200 mg tbl flm 200 mg (blister) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,21 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 2,07 € (0,0 %) 6,21 € (0,0 %)
07/24 2,07 € (0,0 %) 6,21 € (0,0 %)
06/24 2,07 € (0,0 %) 6,21 € (0,0 %)
05/24 2,07 € 6,21 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, INF, DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Plaquenil 200 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
25/0505/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14682
Názov produktu podľa ŠÚKL
Plaquenil 200 mg tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo hydroxychlorochíniumsulfát. Liek  znižuje zápal u ľudí s autoimunitnými ochoreniami (sú to ochorenia, keď vlastný imunitný systém vytvára protilátky proti vlastnému telu).

Používa sa na liečbu:

Ochorení v oblasti reumatológie a dermatológie:

Dospelí

  • systémový lupus erythematosus
  • diskoidný lupus erythematosus )
  • reumatoidná artritída
  • dermatologické problémy spôsobené alebo ovplyvnené slnečným žiarením.

Deti

  •  juvenilná idiopatická artritída (v kombinácii s inou liečbou), diskoidný a systémový lupus erythematosus.

Malárie:

  • profylaxia a liečba akútnych atakov malárie spôsobenej Plasmodium vivax, P. ovale a P. malariae a citlivými kmeňmi P. falciparum
  •  radikálna liečba malárie spôsobenej citlivými kmeňmi P. falciparum.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 31 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Reumatické ochorenia
Hydroxychlorochín má kumulatívny účinok a trvá niekoľko týždňov, kým sa prejaví jeho terapeutický účinok.
Pokiaľ sa neprejaví objektívne zlepšenie do 6 mesiacov, je lepšie liečbu ukončiť.

Reumatoidná artritída
Dospelí: začiatočná denná dávka 400-600 mg, udržiavacia terapia 200-400 mg denne.

Juvenilná idiopatická artritída
Pediatrická populácia: je potrebné použiť minimálnu účinnú dávku a dávka nemá prekročiť 6,5 mg/kg/deň vychádzajúc z telesnej hmotnosti. 

Systémový a diskoidný lupus erythematosus
Dospelí: začiatočná denná dávka 400-800 mg. Udržiavacia terapia 200-400 mg denne.
Pediatrická populácia: je potrebné použiť minimálnu účinnú dávku a dávka nemá prekročiť 6,5 mg/kg/deň vychádzajúc z telesnej hmotnosti.

Dermatologické poruchy spôsobené slnečným žiarením
Dospelí: zvyčajne postačuje 400 mg denne. Podávanie lieku sa má obmedziť na obdobie maximálnej expozície slnečnému žiareniu.

Malária
Profylaxia
Dospelí: 400 mg 1x týždenne vždy v rovnaký deň v 7-dňových intervaloch.
Pediatrická populácia: týždenná dávka 6,5 mg/kg telesnej hmotnosti, nemá však prekročiť dávku 400 mg.
Profylaxia má začať 2 týždne pred plánovanou návštevou endemickej oblasti.
Pokiaľ to nie je možné, je potrebné u dospelých podať 2-násobnú (nasycovaciu) dávku 800 mg, alebo deťom 12,9 mg/kg (nie však viac ako 800 mg).
Dávka sa môže užiť v 2 rozdelených dávkach v intervale 6 hodín. Profylaktické podávanie má trvať 8 týždňov po opustení endemickej oblasti.

Liečba akútnych atakov malárie
Dospelí: začiatočná dávka je 800 mg, následne 400 mg o 6-8 hodín neskôr a nasledujúce 2 dni po 400 mg denne (celkom teda 2 g). Je možné tiež jednorazové užitie dávky 800 mg.
Dávka pre dospelých môže byť tiež podaná podľa telesnej hmotnosti ako aj pre deti.

Pediatrická populácia: celková dávka 32 mg/kg telesnej hmotnosti (ale nie viac ako 2 g) počas 3 dní podľa nasledujúcej schémy:
1. dávka: 12,9 mg/kg (ale nie viac ako 800 mg).
2. dávka: 6,5 mg/kg (ale nie viac ako 400 mg) podáva sa 6 hodín po podaní prvej dávky.
3. dávka: 6,5 mg/kg (ale nie viac ako 400 mg) 18 hodín po podaní druhej dávky.
4. dávka: 6,5 mg/kg (ale nie viac ako 400 mg) 24 hodín po podaní tretej dávky.

Spôsob použitia

Tableta sa má užiť perorálne spolu s jedlom alebo pohárom mlieka.

Vyhnúť sa konzumácii grapefruitového džúsu (môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov).

Pri užívaní antacíd (liekov pri pálení záhy): Potrebné užívať liek s časovým odstupom najmenej 2 hodín pred užitím alebo 2 hodiny po užití antacida alebo kaolínu.
Neodporúča sa počas liečby ľubovník bodkovaný.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Lekár má zhodnotiť potenciálne riziko a prínos jeho používania počas dojčenia, podľa indikácií a dĺžky liečby. Dojčenie je možné v prípade liečby malárie. Pre dojčatá je potrebná samostatná chemoprofylaxia.
Liek sa môže používať na profylaxiu a liečbu malárie počas celého tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný u detí vo veku do 6 rokov. Tablety v sile 200 mg, nie sú vhodné pre osoby s telesnou hmotnosťou nižšou ako 31 kg.
Liek nie je účinný na chlorochín-rezistentné kmene P. falciparum a exo-erytrocytárne formy P. vivax, P. ovale a P. malariae.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s očnými makulopatiami.
Pred začatím dlhodobého podávania je nutné dôkladné vyšetrenie zraku (ostrosť, zorné pole, farebné videnie) a očné pozadie. Toto vyšetrenie je potrebné opakovať najmenej 1x ročne.
Pri výskyte zrakovej poruchy treba ukončiť liečbu a pacienta dôsledne sledovať kvôli možnej progresii. Zmeny na sietnici (a poruchy videnia) sa môžu objaviť aj po skončení liečby (pozri časť 4.8)
Dlhodobo liečeným pacientom sa má pravidelne kontrolovať celkový krvný obraz a majú podstúpiť pravidelné vyšetrenia funkcie kostrového svalstva resp. reflexu svalov. V prípade svalovej slabosti sa má liečba ukončiť.
Liek môže predĺžiť QTc interval. Opatrnosť je potrebná v prípade, že sa súbežne užívajú alebo sa majú užívať lieky ovplyvňujúce srdcový rytmus.
Pred užívaním iného lieku treba informovať lekára (napr. inzulín, antidiabetiká, antiepileptiká viac v PIL časť 2 "Iné lieky"). 
Pri súbežnom podávaní silných induktorov CYP2C8 a CYP3A4 (napr. rifampicín, ľubovník bodkovaný, karbamazepín, fenobarbital, fenytoín) sa odporúča opatrnosť (napr. monitorovanie účinnosti).
Pri súbežnom podávaní substrátov CYP3A4 (napr. cyklosporín, statíny) sa odporúča opatrnosť, ako aj pri substrátoch CYP2D6 (flekainid, propafenón) napr. monitorovanie nežiaducich reakcií.
Chronická kardiotoxicita: boli hlásené prípady kardiomyopatie, ktoré viedli k srdcovému zlyhaniu.
Liek môže spôsobiť ťažkú hypoglykémiu alebo extrapyramídové poruchy.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.

Ak sa počas liečby vyskytnú psychické príznaky (môžu sa objaviť v priebehu 1. mesiaca od začiatku liečby, s frekvenciou "veľmi zriedkavé") je treba vyhľadať lekára.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu "neznáme").
Po aplikácii lieku sa často vyskytuje neostré videnie. Neodporúča sa viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sú tieto činnosti nevyhnutné, musí sa prechodne znížiť dávka.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U niektorých ľudí môžu vzniknúť veľmi závažné vedľajšie účinky. Prestaňte užívať Plaquenil 200 mg a ihneď navštívte lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - ... viac >

Účinné látky

hydroxychlorochíniumsulfát

Indikačná skupina

25 - Antiparazitiká (antiprotozoiká, antimalariká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36