PharmaGal TRINIDAZOL 100 mg/g prášok na perorálny roztok1x10 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PharmaGal TRINIDAZOL 100 mg/g
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/061/02-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960610201
Aplikačná forma
PLV SOL - Prášok na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Veterinárny liek určený pre športové holuby, okrasné vtáky.

Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov:
Prevencia a liečba trichomoniázy (Trichomonas gallinae), histomoniázy (Histomonas meleagridis) a aspergilózy (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus).

Lieková forma: Prášok na prípravu perorálneho roztoku.

1 g lieku obsahuje: Účinná látka: Ornidazolum 100 mg.
 

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

  • Liečba: 4 g lieku na liter pitnej vody po dobu 5-7 dní.
  • Liečebno-ochranne: 2 g lieku na liter pitnej vody po dobu 3-5dní.

V období pretekov a odchovu mláďat sa odporúča podávať liečebno-ochranné dávky lieku 2 dni v 14-dňových intervaloch. Pred aplikáciou je potrebné liek rozpustiť v menšom množstve pitnej vody zohriatej na 55-60°C a následne po rozpustení zriediť vo zvyšnom objeme pitnej vody.

Ochranná lehota: Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Kontraindikácie: Nie sú známe.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat: Na zabezpečenie účinnosti a bezpečnosti lieku presne dodržiavať dávkovanie a spôsob podávania.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám: Ľudia so známou precitlivenosťou na účinnú látku sa musia vyhýbať kontaktu s týmto liekom. V prípade náhodného požitia ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi. Pri manipulácii s liekom sa vyhnite inhalácii prachu, ako aj kontaktu s kožou a očami. V prípade náhodného zasiahnutia kože alebo očí, opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody. V prípade inhalácie postihnutého ihneď vyviesť na čerstvý vzduch. Pri objavení sa vážnych ťažkostí s dýchaním vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi. Počas manipulácie s liekom nefajčiť, nejesť a nepiť. Po manipulácii s liekom si dôkladne umyť ruky.
Nežiaduce účinky: Neboli pozorované.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky: Liek je určený výhradne na použitie u vtákov.

Liekové interakcie: Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá): Pri predpísanom dávkovaní k intoxikácii nedochádza.

Inkompatibility: Nie sú známe.

Čas použiteľnosti po rozpustení v pitnej vode podľa návodu: 24 hodín.

Bezpečnostné opatrenia na uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.

Len pre zvieratá.