Pharmagal SULFADIMIDIN PG prášok na perorálny roztok, vrecká 5x20 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Pharmagal SULFADIMIDIN PG
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/0324/95-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
963249501
Aplikačná forma
PLV SOL - Prášok na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Veterinárny liek. Prášok na perorálny roztok určený pre hydinu (kuru domácu, morku), králiky, ošípané, teľatá. Vodorozpustná sodná soľ sulfadimidínu má okrem bakteriostatického  účinku  na rad grampozitívnych i gramnegatívnych zárodkov  (pasteurely, salmonely, E.coli)   aj silný antiprotozoálny účinok  proti  kokcidióze  hydiny  a iných zvierat.

1 g lieku obsahuje: Účinná látka: Sulfadimidinum natricum 1000 mg.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu:
Kokcidióza hydiny a králikov domácich. Liečba infekčných ochorení tráviaceho a respiračného aparátu (enteritídy, gastroenteritídy, bronchitídy) ošípaných a teliat, spôsobených zárodkami citlivými na sulfadimidín. Pneumónie, bronchopneumónie, kolibacilózy a salmonelózy ošípaných a teliat.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Dávkovanie a spôsob podania lieku:

  • Hydina (kura domáca, morka), ošípané, teľatá: 200 mg účinnej látky na kg živej hmotnosti.
  • Králiky: 200 mg účinnej látky na kg živej hmotnosti.

Odporúčané dávkovanie sa dá dosiahnuť rozpustením 20 g lieku (jedno 20 g balenie) v 10 litroch pitnej vody.

Presné dávkovanie veterinárneho lieku Sulfadimidin PG prášok na perorálny roztok je závislé od aktuálnej spotreby pitnej vody v danom ročnom období, veku a kategórie zvierat, ako aj ich úžitkovosti, preto je potrebné zohľadniť odporúčanú dávku, počet a hmotnosť liečených zvierat a vypočítať požadovanú koncentráciu veterinárneho lieku v mg na liter pitnej vody podľa nasledujúceho vzorca:

     ... mg Sulfadimidin PG        Priemerná živá hmotnosť
     plv.sol. / kg ž.hm./deň     x     (kg) liečených zvierat)                     ..... mg
-----------------------------------------------------------------------------------------     =     Sulfadimidin 
              Priemerná denná spotreba vody (l) na zviera                    PG plv.sol. na
                                                                                                                  1 liter pitnej
                                                                                                                      vody                                                       

Medikovanú vodu podávať ako jediný zdroj pitnej vody počas 3 dní.

Táto 3-denná aplikácia sa opakuje po 3-dennej prestávke bez liečby. Ak sa liečba opakuje skôr, alebo sa predlžuje, môže spôsobiť depresiu rastu.
Liečebno-ochranné podávanie u králikov je vhodné v období 5. až 10. týždňa života, najlepšie po dvojdennom vysadení pitnej vody a šťavnatého krmiva.

Spôsob podania lieku: Perorálne, v pitnej vode.

Ochranné lehoty: Mäso a vnútornosti: 15 dní. Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

Kontraindikácie: Ochorenia obličiek, pečene, poruchy krvotvorby, polyneuritída.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat: Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob aplikácie.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám: Pri kontakte lieku s pokožkou sa doporučuje postihnuté miesto omyť vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí preplachujte dostatočným množstvom vody i pod viečkami minimálne 15 minút. Pri podráždení kože alebo očí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri inhalácii pri nasypávaní vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití lieku vypláchnite ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie.
Ľudia so známou precitlivenosťou na sulfónamidy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky: Liek sa nesmie používať u nosníc a laktujúcich zvierat.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia: Pri liečbe sulfadimidínom sa nedoporučuje súčasne aplikovať anestetiká prokaínovej rady a lieky s nimi kombinované, pretože tieto liečivá uvoľňujú kyselinu paraaminobenzoovú, ktorá ruší antimikrobiálne pôsobenie lieku. Súčasne sa nesmú užívať lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, čím sa zvyšuje riziko tvorby kryštálov v moči.
Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá): Dávky lieku sa v začiatočných ťažších štádiách môžu zdvojnásobiť bez rizika výskytu nežiaducich vedľajších účinkov.

Inkompatibility: Súčasne so sulfadimidínom neaplikovať lieky s obsahom síry, s anestetikami prokaínovej rady a lieky s nimi kombinované (Prokaín-penicilín), s methenamínom (hexametyléntetramín), prípadne vyššie dávky vitamínov skupiny B.

Čas použiteľnosti po rozpustení lieku podľa návodu: 24 hodín.

Bezpečnostné opatrenia na uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25°C. Uchovávať na suchom mieste.