PharmaGal METROZOL 200 mg/g prášok na perorálny roztok, vrecká 5x20 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PharmaGal METROZOL 200 mg/g
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/0603/96-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
966039602
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Veterinárny liek. Metronidazol patrí medzi 5-nitroimidazolové chemoterapeutiká. Pôsobí predovšetkým proti G--mikroorganizmom a protozoám.

1 g lieku obsahuje:
Účinná látka: Metronidazolum 200 mg

Liek je indikovaný liečebne a liečebno-ochranne proti trichomonóze a histomonóze športových holubov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Dávkovanie a spôsob podania lieku:
Pri trichomonóze a histomonóze: Liečebne: 50 mg účinnej látky/kg ž. hm., t.j. 3 g/1 l pitnej vody, alebo 7,5 g lieku/kg krmiva počas 9 dní a potom podať liečebno-ochrannú dávku.
Liečebno-ochranne: 15 mg účinnej látky/kg ž. hm., t.j. 1 g lieku/1 l pitnej vody alebo 2,5 g lieku/1 kg krmiva, počas 5 dní alebo 2 dni v 14 dňových intervaloch.

Spôsob podania: Perorálne, v pitnej vode alebo v krmive.
Medikovaná voda sa musí denne pripravovať a obmieňať v čistých nádobách.

Kontraindikácie: Absolútne kontraindikácie nie sú známe. Ochranná lehota:Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

  • Pri manipulácii s veterinárnym liekom sa vyhnite inhalácii prachu ako aj kontaktu s kožou a očami.
  • Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobné ochranné pomôcky skladajúce sa z nepriepustných gumových alebo latexových rukavíc a vhodného respirátora podľa európskej normy EN 149.
  • Pri požití substancie vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie.
  • Pri kontakte substancie s kožou, omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte ani nepite.
  • Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe. Použitie počas gravidity, laktácie, znášky: Bez obmedzenia.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá): K predávkovaniu a intoxikácii nedochádza.

Čas použiteľnosti po rozpustení v pitnej vode: 24 hodín.

Bezpečnostné opatrenia na uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.