Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety tbl 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,87 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 3,87 € (0,0 %) 14,00 € (0,0 %)
06/24 3,87 € (0,0 %) 14,00 € (0,0 %)
05/24 3,87 € (0,0 %) 14,00 € (0,0 %)
04/24 3,87 € 14,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0367/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10460
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety tbl 100x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Patrí do skupiny antihypertenzív, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku.

Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných ACE inhibítory. Indapamid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Starší pacienti
Liečba sa má začať dávkou 2 mg/0,625 mg 1x denne s ohľadom na reakciu krvného tlaku a renálnu funkciu. Pred začatím liečby sa má vyšetriť činnosť obličiek a hladiny draslíka.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑60 ml/min) sa odporúča začať liečbu vhodnou dávkou voľnej kombinácie. U pacientov s klírensom kreatinínu ≥60 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Obvyklé sledovanie lekárom bude zahŕňať časté sledovanie hladiny kreatinínu a draslíka.

Ak pacient zabudne užiť dávku, užije ju hneď ako si spomenie. Ak sa však blíži čas užitia nasledujúcej dávky, zabudnutá dávka sa vynechá. Ďalšiu dávku má pacient užiť vo zvyčajnom čase.
Liečba je zvyčajne dlhodobá, o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, ráno nalačno, vcelku a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30ml/min) a ťažkou poruchou funkcie pečene.
U pacientov s cukrovkou je dôležité sledovanie glukózy v krvi, najmä ak sú nízke hladiny draslíka.
Aby sa predišlo vzniku dlhodobých, život ohrozujúcich anafylaktoidných reakcii, má sa liek vysadiť minimálne 24 hodín pred začiatkom liečby pacientov, ktorí vyžadujú desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídlovcov (včely a osy).
Je potrebná, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. Odporúča sa, aby sa liek vysadil jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Ak dôjde k hypotenzii, treba pacienta uložiť na chrbát, ak je to potrebné, treba mu podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku.
Po opätovnej úprave uspokojivého krvného objemu a tlaku krvi sa môže s liečbou opäť začať, buď pri zníženej dávke alebo len s jedným z liečiv.
Môžu sa vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi (závrat alebo slabosť), ktorých výsledkom môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
U športovcov môže liečivo obsiahnuté v lieku spôsobiť pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.
Indapamid obsiahnutý v lieku môže spôsobiť hypomagnezémiu a hypokaliémiu.
Odporúča sa monitorovanie draslíka a horčíka v plazme a EKG. V prípade potreby sa má liečba upraviť.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého:
Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- Suchý kašeľ
- Sucho v ústach
- Zápcha
- Nevoľnosť (pocit na vracanie)
- Bolesť žalúdka alebo brucha
- Strata chuti do jedla
- Strata vním ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24