Perindopril Viatris 4 mg (Mylan) tbl (blis.Al/OPA/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 2,44 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindopril Viatris 4 mg (Mylan)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0228/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0877A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindopril Viatris 4 mg tbl 30x4 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo terc-butylamónium-perindoprilu, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Liek účinkuje tak, že rozširuje krvné cievy, čím uľahčuje srdcu pumpovať cez ne krv.

Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • na liečbu srdcového zlyhania (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou) (iba v sile 4 mg),
  • na zníženie rizika srdcových príhod, akou je infarkt u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou obmedzené alebo zastavené) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou prostredníctvom rozšírenia ciev, ktoré zásobujú srdce krvou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta a odpovede krvného tlaku na liečbu.

Hypertenzia
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne (ráno). Po 1 mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom môže po počiatočnej dávke dôjsť k rozsiahlejšiemu poklesu tlaku krvi, preto sa odporúča začiatočná dávka 2 mg (ráno) a začiatok liečby treba vykonať pod dohľadom lekára.
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné podávanie diuretík prerušiť, liečba perindoprilom sa má začať dávkou 2 mg a je potrebné monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka v sére. Následná dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu
Starší pacienti: liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorá sa môže po jednom mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a ak je to nutné až na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie.

Symptomatické srdcové zlyhanie
Odporúčaná počiatočná dávka je 2 mg 1x denne. Táto dávka sa môže zväčšiť zvyšovaním o 2 mg v intervaloch počas nie menej ako 2 týždňov na 4 mg denne. Dávka sa má upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.

Stabilná ischemická choroba srdca
Počiatočná dávka je 4 mg 1x denne, ktorá sa po 2 týždňoch má zvýšiť na 8 mg 1x denne.
Starší pacienti: majú užívať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnej funkcie (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).
Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie má byť založené na klírense kreatinínu. (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).

O dĺžke lieku rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva a neodporúča sa počas 1. trimestra tehotenstva. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) alebo cukrovkou je súbežné použitie lieku s liekmi obsahujúcimi aliskiren kontraindikované.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
U pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a vysokorizikových pacientov (s poruchou funkcie obličiek) má liečba liekom v sile 4 mg začať iba pod starostlivým dohľadom lekára. 
U pacientov s vysokým rizikom zníženia krvného tlaku alebo pacientov s intenzívnou diuretickou liečbou je potrebné monitorovať krvný tlak, funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou.
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/1 00).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovostné oddelenie do najbližšej nemocnice:
Časté ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24