Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,83 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,83 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
05/24 0,83 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
04/24 0,83 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
03/24 0,83 € 3,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindopril ratiopharm 8 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0613/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57288
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindopril ratiopharm 8 mg tbl 30x8 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo perindoprilerbumín, ktoré patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho (ACE) enzýmu.
Liek sa užíva na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • na zníženie rizika srdcových príhod, ako infarkt myokardu, u pacientov so stabilnou chorobou koronárnej artérie (stav, kedy je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zablokované) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobenia srdca krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta a miery poklesu tlaku krvi.

Hypertenzia
Odporúčaná úvodná a udržiavacia dávka je 4 mg perindoprilu (1/2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 8 mg) 1x denne. Po 1 mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg (1 tableta) 1x denne (alebo 2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg 1x denne), čo je maximálna odporúčaná dávka.
Starší pacienti: Odporúčaná dávka a dĺžka liečby závisí od funkcie obličiek.

Stabilné ochorenie srdcovej artérie
Odporúčaná dávka je obvykle 4 mg perindoprilu (1/2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 8 mg) 1x denne. Ak je dávka dobre tolerovaná môže sa po 2 týždňoch zvýšiť na 8 mg perindoprilu (1 tableta Perindoprilu ratiopharm 8 mg alebo 2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg) 1x denne.

Starší pacienti: odporúča sa začať užívať 2 mg 1x denne počas 1 týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne - v závislosti od renálnej funkcie 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie sa má zakladať na klírense kreatinínu. (viď SPC 4.2, Tabuľka 1: Odporúčané dávkovanie pri poruche funkcie obličiek).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň najlepšie v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity a neodporúča sa počas 1. trimestra gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas 1. mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku.
Liek sa nemá užívať u pacientov na dialýze alebo pri inom type filtrácie krvi.
Liek sa nemá užívať pri problémoch s obličkami, kedy je znížené zásobovanie obličiek krvou (stenóza renálnej artérie).
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. 
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Súčasne užívanie alkoholu s liekom môže spôsobiť závraty a mdloby.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte svojho lekára:
- opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36