Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,49 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 2,49 € (0,0 %) 9,72 € (0,0 %)
12/22 2,49 € (0,0 %) 9,72 € (0,0 %)
11/22 2,49 € (0,0 %) 9,72 € (0,0 %)
10/22 2,49 € 9,72 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindopril ratiopharm 8 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0613/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57291
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindopril ratiopharm 8 mg tbl 90x8 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo perindoprilerbumín, ktoré patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho (ACE) enzýmu.
Liek sa užíva na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • na zníženie rizika srdcových príhod, ako infarkt myokardu, u pacientov so stabilnou chorobou koronárnej artérie (stav, kedy je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zablokované) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobenia srdca krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta a miery poklesu tlaku krvi.

Hypertenzia
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne. Po 1 mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa odporúča začiatočná dávka 2 mg a začiatok liečby treba vykonať pod dohľadom lekára.
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné podávanie diuretík prerušiť, liečba perindoprilom sa má začať dávkou 2 mg a je potrebné monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka v sére. Následná dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu
Starší pacienti: liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorá sa môže po 1 mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a ak je to nutné až na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie.

Stabilné ochorenie srdcovej artérie
Počiatočná dávka je 4 mg 1x denne počas dvoch týždňov, ktorá sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne, v závislosti na funkcii obličiek a za predpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.
Starší pacienti: majú užívať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnej funkcie (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek). Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie sa má zakladať na klírense kreatinínu. (viď SPC 4.2, Tabuľka 1: Odporúčané dávkovanie pri poruche funkcie obličiek).

O dĺžke lieku rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň najlepšie v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity a neodporúča sa počas 1. trimestra gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas 1. mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou.
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Súčasne užívanie alkoholu s liekom môže spôsobiť závraty a mdloby.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky podľa častosti výskytu delíme na:
Časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb
Bolesť hlavy, závraty, pocit točenia (vertigo), brnenie alebo mravčenie v rukách a nohách (parestézia), ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36