Perindopril Mylan 4 mg tbl (blis.Al/OPA/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
10/21 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
09/21 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
08/21 0,00 € 2,44 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindopril Mylan 4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0228/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0877A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindopril Mylan 4 mg tbl 30x4 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo perindoprilerbumín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Tieto lieky účinkujú tak, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu pumpovať cez ne krv. 

Liek sa používa na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
  • liečbu srdcového zlyhania (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou),
  • na zníženie rizika srdcových príhod, akou je infarkt u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou obmedzené alebo zastavené) a u tých, ktorí už prekonali infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou prostredníctvom rozšírenia ciev, ktoré zásobujú srdce krvou.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 3. 9. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta a odpovede krvného tlaku na liečbu.

Hypertenzia
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne. Po 1 mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom môže po počiatočnej dávke dôjsť k rozsiahlejšiemu poklesu tlaku krvi, preto sa odporúča začiatočná dávka 2 mg a začiatok liečby treba vykonať pod dohľadom lekára.
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné podávanie diuretík prerušiť, liečba perindoprilom sa má začať dávkou 2 mg a je potrebné monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka v sére. Následná dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu
Starší pacienti: liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorá sa môže po jednom mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a ak je to nutné až na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie.

Symptomatické srdcové zlyhanie
Odporúčaná počiatočná dávka je 2 mg 1x denne. Táto dávka sa môže zväčšiť zvyšovaním o 2 mg v intervaloch počas nie menej ako 2 týždňov na 4 mg denne. Dávka sa má upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.

Stabilná ischemická choroba srdca
Počiatočná dávka je 4 mg 1x denne, ktorá sa po 2 týždňoch má zvýšiť na 8 mg 1x denne.
Starší pacienti: majú užívať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnej funkcie (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).
Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie má byť založené na klírense kreatinínu. (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).

O dĺžke lieku rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity a neodporúča sa počas 1. trimestra gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) alebo cukrovkou je súbežné použitie lieku s liekmi obsahujúcimi aliskiren kontraindikované.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou antihypertenznou liečbou.
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/1 00).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovostné oddelenie do najbližšej nemocnice:
Časté (môžu ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24