Perindopril FMK 4 mg (Xantis) tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,33 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,38 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,33 € (0,0 %) 7,38 € (0,0 %)
07/24 0,33 € (0,0 %) 7,38 € (0,0 %)
06/24 0,33 € (0,0 %) 7,38 € (0,0 %)
05/24 0,33 € 7,38 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindopril FMK 4 mg (Xantis)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0222/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0699B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindopril FMK 4 mg tbl 90x4 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje erbumínovú soľ perindoprilu, ktorá je inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). 

Používa sa:

  • na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie),
  • pri liečbe symptomatického srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce nie je schopné pumpovať dostatok krvi na to, aby sa pokryli nároky tela),
  • na zníženie rizika srdcových príhod u pacientov so zúženými vencovitými tepnami srdca (ischemická choroba srdca).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta a miery poklesu tlaku krvi.

Hypertenzia
Odporúčaná počiatočná dávka je 4 mg 1x denne. Po jednom mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom môže po počiatočnej dávke dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi. U takýchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 2 mg a začiatok liečby treba vykonať pod dohľadom lekára.
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné prerušiť podávanie diuretík, liečba perindoprilom sa má začať dávkou 2 mg a je potrebné monitorovať renálne funkcie a hladiny draslíka v sére. Dodatočnú dávku perindoprilu treba nastaviť podľa miery poklesu tlaku krvi.
Starší pacienti: liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorá sa môže po jednom mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a ak je to nutné až na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie.

Symptomatické srdcové zlyhanie
Odporúčaná počiatočná dávka je 2 mg 1x denne. Táto dávka sa môže zväčšiť zvyšovaním o 2 mg v intervaloch počas nie menej ako 2 týždňov na 4 mg denne, ak je tolerovaná. Úprava dávky sa musí zakladať na individuálnej klinickej odpovedi pacienta.

Stabilné formy ischemickej choroby srdca
Počiatočná dávka je 4 mg 1x denne počas dvoch týždňov, ktorá sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne, v závislosti na funkcii obličiek a za predpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná.
Starší pacienti: majú užívať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnej funkcie (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek). Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie sa má zakladať na klírense kreatinínu. (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).

O dĺžke lieku rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich sa neodporúča, nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť užívania.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Ak počas liečby dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, aplikovať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, malátnosť a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
U pacientov podrobujúcich sa veľkým chirurgickým zákrokom alebo celkovej anestézii s liekmi vyvolávajúcimi hypotenziu môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľnenia renínu. Preto sa má liečba na jeden deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť. Ak sa objaví hypotenzia, u ktorej sa predpokladá takýto mechanizmus vzniku, dá sa korigovať doplnením objemu.
Počas liečba sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie, frekvencia ich výskytu je neznáma.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte užívať tento liek a okamžite navštívte svojho lekára:
- opuch tváre, pier, úst, jazyka ... viac >

Účinné látky

perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36