Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 3,87 € (0,0 %) 12,60 € (0,0 %)
06/24 3,87 € (0,0 %) 12,60 € (0,0 %)
05/24 3,87 € (0,0 %) 12,60 € (0,0 %)
04/24 3,87 € 12,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindocombi 4 mg/1,25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0338/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
51662
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindocombi 4 mg/1,25 mg tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných ACE inhibítory. Indapamid je diuretikum. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču. Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak sa po mesiaci liečby nedostane tlak krvi pod kontrolu, dávka sa môže zdvojnásobiť.

Starší pacienti:
Pred začatím liečby sa má vyšetriť funkcia obličiek a hladiny draslíka. Úvodná dávka sa následne upravuje podľa odpovede tlaku krvi, a to hlavne v prípadoch deplécie vody a elektrolytov.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) má byť maximálna dávka jedna tableta denne. U pacientov s klírensom kreatinínu ≥60 ml/min úprava dávkovania nie je potrebná. Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Pacienti s diabetom mellitus závislým na inzulíne a pacienti so závažnou srdcovou nedostatočnosťou (IV. stupňa):
Liečba sa má začínať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody.

Perindocombi 2 mg/0,625 mg: Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky. Tablety sa nesmú hrýzť ani drviť.

Perindocombi 4 mg/1,25 mg: Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u pediatrickej populácie neboli doteraz stanovené. Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30ml/min) je liek kontraindikovaný.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov s diabetom, ktorí boli predtým liečení perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, sa majú hladiny glykémie prísne kontrolovať. Hlavne počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Boli zaznamenané prípady fotosenzitívnych reakcií (veľmi zriedkavý nežiadúci účinok). Ak sa počas liečby fotosenzitivita objaví, odporúča sa liečbu prerušiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť pred slnečným žiarením a nechodiť do solária.
Liek môže sposobiť glaukóm s uzavretým uhlom.
Športovci: liek môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi:
- opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami s dýchaním. ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24