PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,91 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
06/24 0,91 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
05/24 0,91 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
04/24 0,91 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0271/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89109
Názov produktu podľa ŠÚKL
PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory. Indapamid je diuretikum ("tablety na odvodnenie"). 
Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Ak nedôjde k úprave krvného tlaku počas 1 mesiaca liečby, dávka sa môže zdvojnásobiť.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

  • s klírensom kreatinínu 30‑60 ml/min - maximálna dávka je 1 tableta 1x denne.
  • s klírensom kreatinínu ≥60 ml/min nie je potrebná úprava dávky.
    Obvyklé sledovanie lekárom bude zahŕňať časté sledovanie hladiny kreatinínu a draslíka.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Pred začatím liečby starších pacientov sa má vyšetriť činnosť obličiek a hladiny draslíka.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30ml/min).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene.
U pacientov s cukrovkou liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať, najmä počas prvého mesiaca liečby.
Aby sa predišlo vzniku dlhodobých, život ohrozujúcich anafylaktoidných reakcii, má sa liek vysadiť minimálne 24 hodín pred začiatkom liečby pacientov, ktorí vyžadujú desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídlovcov (včely a osy).
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo anestéziou. Odporúča sa, aby sa liek vysadil jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (< 1/10 000). 
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, PRESTAŇTE užívať tablety a okamžite kontaktujte svojho lekára. Sú to príznaky závažnej formy alergickej reakcie a musia sa okamžite li ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24