Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 129,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 37,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 92,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 37,68 € (0,0 %) 92,02 € (0,0 %)
11/22 37,68 € (0,0 %) 92,02 € (0,0 %)
10/22 37,68 € (0,0 %) 92,02 € (0,0 %)
09/22 37,68 € 92,02 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1115/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0768C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát

Popis a určenie

Liek je liek určený na liečbu zhubných nádorov, podáva sa v kombinácii s cisplatinou, ďalším protirakovinovým liekom, na liečbu malígneho mezoteliómu pleury, typu rakoviny, ktorý postihuje výstelku pľúc, pacientom, ktorí predtým nedostávali chemoterapiu. Liek sa tiež podáva v kombinácii s cisplatinou na počiatočnú liečbu pacientov s pokročilým štádiom rakoviny pľúc. Liek vám môžu predpísať aj ak máte rakovinu pľúc v pokročilom štádiu a vaše ochorenie reagovalo na liečbu alebo ostalo po počiatočnej chemoterapii prevažne nezmenené. Je tiež určený na liečbu pacientov s pokročilým štádiom rakoviny pľúc, u ktorých dôjde ku zhoršeniu ochorenia po tom, čo bola použitá iná úvodná chemoterapia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pemetrexed v kombinácii s cisplatinou:
Odporúčaná dávka pemetrexedu je 500 mg/m2 telesného povrchu (BSA) vo forme i.v. infúzie počas 10 minút v prvý deň každého 21-dňového cyklu. Odporúčaná dávka cisplatiny je 75 mg/m2 BSA, podávaná infúziou počas 2 hodín približne 30 minút po ukončení infúzie s pemetrexedom v prvý deň každého 21-dňového cyklu. Pacientom musí byť podaná primeraná antiemetická liečba a primeraná hydratácia pred podaním cisplatiny, a/alebo aj po jej podaní.

Pemetrexed v monoterapii:
U pacientov liečených na nemalobunkový karcinóm pľúc po predchádzajúcej chemoterapii, je odporúčaná dávka 500 mg/m2 BSA vo forme i.v. infúzie počas 10 minút v prvý deň každého 21-dňového cyklu.

Režim premedikácie: viď SPC, časť 4.2

Úprava dávok:
Úprava dávky na začiatku nasledujúceho cyklu sa vykoná na základe najhlbšieho poklesu hematologických hodnôt alebo na základe maximálnej nehematologickej toxicity zistenej v predchádzajúcom cykle liečby. Liečba môže byť odložená, aby bol dostatok času na úpravu. Po úprave sa pacienti liečia podľa smerníc uvedených v SPC v tabuľkách 1, 2 a 3, ktoré sa použijú v prípade podávania pemetrexedu v monoterapii alebo v kombinácii s cisplatinou.

Spôsob použitia

Liek sa má podávať ako i.v. infúzia počas 10 minút v prvý deň každého 21-denného cyklu. Pokyny na rekonštitúciu a nariedenie prášku na infúzny koncentrát pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa musí podávať len pod dohľadom lekára s kvalifikáciou pre používanie protinádorovej chemoterapie.
Ženy v plodnom veku musia v priebehu liečby pemetrexedom používať účinnú antikoncepciu. Pohlavne zrelým mužom sa neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6 mesiacov od ukončenia liečby. Vzhľadom na možnosť ireverzibilnej infertility spôsobenej liečbou pemetrexedom sa mužom odporúča, aby vyhľadali konzultáciu o možnosti trvalého uchovania spermií pred začiatkom liečby. Odporúča sa používanie antikoncepčných metód alebo abstinencia.
Liek sa nesmie používať v tehotenstve, pokiaľ to nie je nevyhnutné a po starostlivom zvážení potrieb liečby u matky a rizika pre plod.
Dojčenie je počas liečby kontraindikované.
Použitie lieku pri liečbe malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc nie je u pediatrickej populácie relevantné.
U pacientov s klírensom kreatinínu pod 45 ml/min sa použitie pemetrexedu neodporúča.
Liek môže spôsobovať únavu, preto musia byť pacienti upozornení, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, ak sa vyskytne únava.
Pemetrexed môže utlmiť funkciu kostnej drene čoho výsledkom je neutropénia, trombocytopénia a anémia (alebo pancytopénia). Pacienti musia byť sledovaní a pemetrexed nesmie byť podaný pacientom pokiaľ sa absolútny počet neutrofilov (ANC) nevráti na hodnotu ≥ 1500 buniek/mm3 a počet doštičiek na ≥ 100 000 buniek/mm3.
Liek sa nesmie podať pri súbežnom použití očkovacej látky proti žltej zimnici.
Po rekonštitúcii sa liek musí použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas uchovávania a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ, liek by v tomto prípade nemal byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote od 2-8°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Akonáhle spozorujete akýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov, musíte ihneď kontaktovať svojho lekára:
horúčka alebo infekcia (časté): ak máte teplotu 38 ºC alebo vyššiu, potenie alebo iné p ... viac >

Účinné látky

pemetrexed

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24