Paracetamol Noridem 10 mg/ml infúzny roztok sol inf 1000 mg (fľ.PP) 10x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Paracetamol Noridem 10 mg/ml infúzny roztok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0168/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5167D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Paracetamol Noridem 10 mg/ml infúzny roztok sol inf 10x100 ml/1000 mg (fľ.PP)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paracetamol. Liek je analgetikum (zmierňuje bolesť) a antipyretikum (znižuje horúčku).

Je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 33 kg na krátkodobú liečbu:

  • stredne silnej bolesti, predovšetkým po chirurgických zákrokoch,
  • horúčky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je závislé od telesnej hmotnosti pacienta. Tabuľka dávkovania viď SPC časť 4.2.

Minimálny interval medzi jednotlivými podaniami musí byť najmenej 4 hodiny.
Počas 24 hodín sa môžu podať najviac 4 dávky.

Pacienti s telesnou hmotnosťou ≤ 10 kg: dávka pre jednotlivé podanie je 7,5 mg/kg.
Maximálna denná dávka je 30 mg/kg.

Pacienti s telesnou hmotnosťou > 10 kg až ≤ 33 kg: dávka pre jednotlivé podanie je 15 mg/kg.
Maximálna denná dávka je 60 mg/kg, bez prekročenia 2 g.

Pacienti s telesnou hmotnosťou > 33 kg až ≤ 50 kg: dávka pre jednotlivé podanie je 15 mg/kg.
Maximálna denná dávka je 60 mg/kg, bez prekročenia 3 g.

Pacienti s telesnou hmotnosťou > 50 kg s ďalšími rizikovými faktormi pre hepatotoxicitu: dávka pre jednotlivé podanie je 1 g.
Maximálna denná dávka sú 3 g.

Pacienti s telesnou hmotnosťou > 50 kg bez ďalších rizikových faktorov pre hepatotoxicitu: dávka pre jednotlivé podanie je 1 g.
Maximálna denná dávka sú 4 g.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Minimálny interval medzi jednotlivými dávkami u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek musí byť najmenej 6 hodín.

Dospelí pacienti s hepatocelulárnou insuficienciou, chronickým alkoholizmom, chronickou malnutríciou (nízke zásoby glutatiónu v pečeni), dehydratáciou:
Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 3 g.

Účinok v úľave od bolesti nastupuje v priebehu 5 - 10 minút po podaní.
Maximálny analgetický účinok sa dosiahne v priebehu 1 hodiny a analgézia zvyčajne pretrváva 4 – 6 hodín.

Liek znižuje horúčku v priebehu 30 minút po podaní. Antipyretický účinok pretrváva minimálne 6 hodín.

Spôsob použitia

Na intravenózne použitie. Roztok paracetamolu sa podáva formou 15 minútovej intravenóznej infúzie.

Zriedený roztok sa má vizuálne skontrolovať a nesmie sa použiť, pokiaľ je zakalený (opaleskuje), sú v ňom viditeľné častice alebo zrazenina.

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva iba po starostlivom posúdení prínosov a rizík. 
Liek sa môže používať u dojčiacich žien.
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti a účinnosti pri predčasne narodených deťoch.
Liek je kontraindikovaný v prípade závažnej hepatocelulárnej insuficiencie.
Súbežné používanie paracetamolu (4 g denne po dobu minimálne 4 dní) s perorálnymi antikoagulanciami môže vyvolať malé zmeny hodnôt INR. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Paracetamol Noridem môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky zahŕňajú:
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb):
Prípady závažných kožných reakcií boli hlásené veľmi zriedkavo.
- Alergické reakcie; Preja ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24