Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x14 ks

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,55 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 1,90 € (+22,6 %) 2,48 € (0,0 %)
11/23 1,55 € (0,0 %) 2,48 € (0,0 %)
10/23 1,55 € (0,0 %) 2,48 € (0,0 %)
09/23 1,55 € 2,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0860/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28913
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amoxicilín, čo je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných penicilíny.

Používa sa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií spôsobených baktériami:

 • akútna infekcia prinosových dutín (akútna bakteriálna sinusitída),
 • akútny zápal stredného ucha (akútna otitis media),
 • akútne infekcie mandlí a hrdla (akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída),
 • akútne zhoršenie chronického zápalu priedušiek (akútne exacerbácie chronickej bronchitídy).
 • zápal pľúc (pneumónia) získaný v komunite (mimo nemocnice).
 • akútny zápal močového mechúra (akútna cystitída).
 • asymptomatická bakteriúria (baktérie zistené v moči) v tehotenstve,
 • akútny zápal obličiek (akútna pyelonefritída),
 • brušný týfus a paratýfus,
 • zápal hlbokého kostného tkaniva (dentálny absces so šíriacou sa celulitídou),
 • infekcie protetických kĺbov,
 • eradikácia Helicobacter pylori,
 • lymská choroba.

Používa sa aj na prevenciu endokarditídy (infekcie vnútornej výstelky srdca).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 12. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s odporúčaniami na dávkovanie intravenóznej liekovej formy a pokračovať perorálne podávaným liekom.

Dávka lieku sa zvolí individuálne, na základe: predpokladaného patogénu jeho citlivosti na antibakteriálne látky; miesta a závažnosti infekcie; veku, telesnej hmotnosti a funkcie obličiek. Do úvahy sa majú vziať aj oficiálne usmernenia pre liečbu. 

Pri podaní inej sily liečiva ako je 1 000 mg alebo jej polovica (t.j. 500 mg) je potrebné užiť tablety s danou silou. 

Dospelí a deti od 40 kg 

Akútna bakteriálna sinusitída, asymptomatická bakteriúria v tehotenstve, akútna pyelonefritída a dentálny absces so šíriacou sa celulitídou:
250 mg - 500 mg (0,5 tablety) každých 8 hodín alebo 750 mg  - 1 g (1 tableta) každých 12 hodín.
Závažné infekcie: 750 mg - 1 g (1 tableta) každých 8 hodín.
Akútna cystitída: 3g (3 tablety) 2x denne počas 1 dňa. 
Akútna otitis media, akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída, akútne exacerbácie chronickej bronchitídy: 
500 mg (0,5 tablety) každých 8 hodín alebo 750 mg - 1 g (1 tableta) každých 12 hodín.
Závažné infekcie: 750 mg - 1 g (1 tableta) každých 8 hodín po dobu 10 dní.
Pneumónia získaná v komunite, Infekcie protetických kĺbov: 500 mg (0,5 tablety) až 1 g (1 tableta) každých 8 hodín. 
Brušný týfus a paratýfus: 500 mg (0,5 tablety) až 2 g (2 tablety) každých 8 hodín. 
Profylaxia endokarditídy: 2 tablety sily 1000 mg v jednorázovej dávke 30-60 minút pred zákrokom.
Eradikácia Helicobacter pylori
750 mg až 1 g (1 tableta) 2x denne v kombinácii s inhibítorom protónovej pumpy (napr. omeprazol) a ďalším antibiotikom (napr. klaritromycín, metronidazolom) počas 7 dní.
Lymská choroba (pozri SPC časť 4.4):
Včasné štádium: 500 mg (0,5 tablety) až 1 g (1 tableta) každých 8 hodín. Maximálna dávka je 4g (4 tablety) na deň v čiastkových dávkach počas 14 dní (10 až 21 dní).
Neskoré štádium (systémové postihnutie): 500 mg (1 tableta) až 2 g (2 tablety) každých 8 hodín. Maximálna dávka je 6g (6 tabliet) na deň v čiastkových dávkach počas 10 až 30 dní.

Deti vážiace < 40 kg

Deťom mladším ako 6 mesiacov sa odporúča liek vo forme pediatrickej suspenzie.

Akútna bakteriálna sinusitída, akútna otitis media, pneumónia získaná v komunite, akútna cystitída, akútna pyelonefritída, dentálny absces so šíriacou sa celulitídou: 20 až 90 mg/kg/deň, podávané v čiastkových dávkach. Schémy 2x denne sa majú zvážiť iba v prípade dávky z hornej hranice rozmedzia.
Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída: 40 až 90 mg/kg/deň, podávané v čiastkových dávkach. Schémy 2x denne sa majú zvážiť iba v prípade dávky z hornej hranice rozmedzia. 
Brušný týfus a paratýfus: 100 mg/kg/deň rozdelených do 3 čiastkových dávok.
Profylaxia endokarditídy: 50 mg/kg perorálne v jednorazovej dávke 30 až 60 minút pred zákrokom
Lymská choroba (pozri SPC časť 4.4):
Včasné štádium: 25 až 50 mg/kg/deň v 3 čiastkových dávkach počas 10 až 21 dní.
Neskoré štádium (systémové postihnutie): 100 mg/kg/deň v 3 čiastkových dávkach počas 10 až 30 dní.

Porucha funkcie obličiek
Dospelí a deti od 40 kg 
GFR (ml/min) 10 až 30: maximálne 500 mg (0,5 tablety)  2x denne
GFR (ml/min) menej ako 10: maximálne 500 mg (0,5 tablety) 1x denne
Deti s hmotnosťou menej ako 40 kg
Preferuje sa parenterálna liečba
GFR (ml/min) 10 až 30: 15 mg/kg 2x denne. Maximálne 500 mg (0,5 tablety) 2x denne.
GFR (ml/min) menej ako 10: 15 mg/kg v jednorazovej dennej dávke. Maximálne 500 mg (0,5 tablety).

Pacienti podstupujúci hemodialýzu
Dospelí a deti od 40 kg 
15 mg/kg/deň v jednorazovej dávke. Pred hemodialýzou sa má podať doplnková dávka 15 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať ďalšia dávka 15 mg/kg, aby sa obnovili hladiny lieku v krvnom obehu.

Pacienti podstupujúci peritoneálnu dialýzu
Maximálne 500 mg (0,5 tablety) 1x denne. 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár a má byť čo najkratšia. Určuje sa podľa typu infekcie a odpovede pacienta na liečbu.

Spôsob použitia:

Liek je určený na ústne podanie. Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou bez toho, aby sa drvili alebo rozhrýzli. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie:

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia, keď možné prínosy prevažujú nad možnými rizikami súvisiacimi s liečbou.
U dojčeného dieťaťa sa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, v dôsledku čoho bude možno nutné dojčenie prerušiť.
Pacientom s poruchou funkcie pečene je nutné podávať liek s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch sledovať funkciu pečene. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, alebo u pacientov s predisponujúcimi faktormi (napr. epileptické záchvaty v anamnéze, liečená epilepsia) sa môžu vyskytnúť kŕče.
Liek je kontraindikovaný pri okamžitej závažnej reakcii z precitlivenosti na iné betalaktámové liečivo (cefalosporíny, karbapenémy, monobaktámy) v anamnéze.
Liek nie je vhodný na liečbu infekcií, u ktorých je neznámy patogén aj jeho citlivosť na liečivo (napr. pri infekciách močových ciest, ucha, nosa alebo hrdla).
Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, liečba sa musí ihneď ukončiť. 
Počas liečby sa na stanovenie prítomnosti glukózy v moči odporúča použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou.
Prítomnosť amoxicilínu môže skresliť výsledky testov stanovujúcich hladinu estriolu u tehotných žien.
Nežiaduce účinky ako alergické reakcie, závraty, kŕče môžu mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Ospamox a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
Nasledujúce vedľa ... viac >

Účinné látky

amoxicilín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36