Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 1,91 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
10/22 1,91 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
09/22 1,91 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
08/22 1,91 € 3,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INT, GER, ENP, DIA, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oltar 4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0423/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36609
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oltar 4 mg tbl 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo glimepirid, ktorý znižuje hladinu krvného cukru.

Používa sa pri cukrovke 2. typu (diabetes mellitus typu 2), ak samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti nemajú dostačujúci účinok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta.

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 1 mg denne.
Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak nastavenie nie je dostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie dávkovanie postupne zvýšiť v intervale približne 1-2 týždňov medzi každým krokom na 2, 3 alebo 4 mg denne.
Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg denne.

Pacienti nedostatočne kontrolovaní metformínom

U týchto pacientov sa môže začať súbežná liečba pod dohľadom lekára - dávky metformínu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky glimepiridu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie.

Pacienti nedostatočne kontrolovaní glimepiridom

Ak to je nevyhnutné, môže sa začať inzulínová terapia pod dohľadom lekára - dávky glimepiridu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky inzulínu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie

Prechod z iných perorálnych antidiabetík na glimepirid

Musí vziať do úvahy sila a trvanie účinku predchádzajúceho lieku. Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg denne. Podľa odpovede na liečbu sa môže dávka glimepiridu postupne zvyšovať.  V niektorých prípadoch, hlavne ak pacient užíval antidiabetiká s dlhým trvaním účinku (napr. chlórpropamid), sa odporúča dodržať niekoľkodňový vymývací postup.

Prechod z inzulínu na glimepirid

Prechod sa musí uskutočniť pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety majú prehltnúť celé a zapiť aspoň pol pohárom vody. Tablety sa nemajú drviť ani žuť. Odporúča sa užiť liek krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas výdatných raňajok (alebo krátko pred prvým hlavným jedlom alebo počas prvého hlavného jedla). Je dôležité, aby sa počas liečby nevynechávalo žiadne denné jedlo. 

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva nesmie užívať. Ak pacientka plánuje otehotnieť alebo ak sa tehotenstvo potvrdí, má sa čo najskôr prejsť na inzulínovú liečbu.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 8 rokov nebola stanovená.
Pre deti vo veku 8-17 rokov sú limitované údaje o liečbe glimepiridom v monoterapii.
Zmenu liečby je možné uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi a v moči, pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty). 
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov a monitorovať hladinu glykémie.
V prípade hypoglykémie alebo hyperglykémie je potrebné zvážiť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov Oltaru 4 mg/6 mg závisí od dávky a vymizne po znížení dávky alebo ak sa liečba ukončí.
Vedľajšie účinky sa najčastejšie objavia na začiatku liečby.
Okamžite informujte svo ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24