Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NuvaRing
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0023/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40420
Názov produktu podľa ŠÚKL
NuvaRing ins vag 3 (vre.Al/PE/PET)
Aplikačná forma
INS VAG - Vaginálny inzert
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok ja antikoncepčný krúžok, ktorý sa zavádza do pošvy, sa používa na zabránenie otehotneniu. Každý krúžok obsahuje malé množstvo 2 ženských pohlavných hormónov: etonogestrel a etinylestradiol. Je takzvanou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou.

Prípravok je určený pre ženy v plodnom veku (bezpečnosť a účinnosť bola preukázaná u žien vo veku 18 až 40 rokov).

Prípravok pôsobí rovnako ako kombinovaná antikoncepčná tableta (tableta), ale namiesto každodenného užívania tablety sa krúžok používa počas 3 po sebe idúcich týždňov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok nie je určený pre mužov.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prípravok sa zavádza na dobu 3 týždňov, potom sa na 1 týždeň vyberie. Počas tohto obdobia bez krúžku sa dostaví menštruácia (zvyčajne k nej dochádza 2-3 dni po vybratí) a pred ďalším zavedením nového krúžku sa nemusí úplne zastaviť. 

Počas používania krúžku sa nesmú používať niektoré ženské bariérové antikoncepčné metódy (napr. diafragma, cervikálny klobúčik alebo ženský prezervatív). Ako ďalšiu bariérovú antikoncepčnú metódu je možné používať mužský prezervatív.

S novým krúžkom treba začať presne po jednom týždni opäť v ten istý deň týždňa a približne v tom istom čase, aj keď sa krvácanie ešte neskončilo. Ak sa krúžok vloží s oneskorením o viac ako 3 hodiny, ochrana pred otehotnením sa môže znížiť.  Treba postupovať podľa pokynov v PIL časť 3.4 „Čo robiť, ak ste zabudli zaviesť nový krúžok po období bez krúžku“, ako aj
v prípade vypudenia z pošvy, dočasného prerušenia (ak bol krúžok mimo pošvy).

Podrobný postup je uvedený v SPC časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania AKO POUŽÍVAŤ NUVARING a AKO ZAČAŤ POUŽÍVAŤ NUVARING.

 

Spôsob použitia

Krúžok sa môže zaviesť samostatne. Lekár informuje o jeho prvom použití.
Vaginálny krúžok sa musí zaviesť do pošvy v správny deň mesačného cyklu (pozri PIL časť 3.3 „Kedy začať s používaním prvého krúžku“) a má sa v pošve ponechať počas 3 po sebe idúcich týždňov bez prerušenia.
Pred zavedením alebo vyberaním krúžku si treba umyť ruky. Na zavedenie si má žena zvoliť polohu, ktorá je pre ňu najpohodlnejšia (v stoji s podopretou jednou nohou, v podrepe alebo v ľahu). Krúžok sa musí stlačiť a zaviesť do pošvy tak, aby sa po jeho zavedení cítila žena pohodlne. Pravidelne treba skontrolovať prítomnosť krúžku v pošve (napr. pred a po pohlavnom styku), na uistenie ochrany pred otehotnením. 
Z pošvy sa vyberá pomocou ukazováka, ktorým sa krúžok podoberie alebo sa krúžok uchopí medzi ukazovák a prostredník a vytiahne sa. Počas obdobia (1 týždeň) bez krúžku sa zvyčajne dostaví menštruácia.
Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 10.

Počas liečby sa neodporúča konzumovať prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Upozornenie

Prípravok je určený pre ženy v plodnom veku. Počas tehotenstva sa nepoužíva. Ak si pacientka želá otehotnieť, odporúča sa, aby mala prirodzenú menštruáciu predtým, ako sa bude snažiť počať dieťa.
Prípravok sa počas dojčenia neodporúča (pokiaľ dojčiaca matka úplne neprestane dojčiť svoje dieťa).
Bezpečnosť a účinnosť u dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli skúmané.
Prípravok je kontraindikovaný v prípade závažných ochorení pečene (v prítomnosti alebo v anamnéze), vrátane nádorov pečene (benígnych alebo malígnych), kým sa hodnoty funkcie pečene nevrátia do normálu.
Prípravok je kontraindikovaný u pacientiek s rizikom vzniku alebo už prítomnou tromboembóliou (venóznou alebo arteriálnou).
Počas liečby sa odporúča nefajčiť. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré nevedia prestať fajčiť sa má dôrazne odporučiť, aby používali inú metódu antikoncepcie.
Veľmi dôležitá je pravidelná návšteva gynekológa s preventívnymi prehliadkami. Je dôležité, dbať na pravidelné kontrolovanie prsníkov. 
Ak sa počas liečby vyskytnú zmeny nálady a príznaky depresie, treba sa obrátiť na lekára, ktorý vám poskytne odborné poradenstvo.
Pred plánovaným chirurgickým zákrokom môže byť potrebné vynechať aplikáciu lieku.
Používanie prípravku môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení.
Prípravok je kontraindikovaný na súbežné používanie s liekmi obsahujúcimi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir alebo liekmi obsahujúcimi glekaprevir/pibrentasvir (SPC časť 4.4 a 4.5).
Iné bariérové antikoncepčné metódy (napr. diafragmy, cervikálneho klobúčika alebo ženského prezervatívu) sa nemajú používať ako doplnkové metódy kontroly počatia, pretože krúžok môže brániť správnemu umiestneniu a pozícii.
Prípravok sa uchováva v chladničke pri teplote 2-8°C.
Po výdaji pacientke sa uchováva 4 mesiace pri teplote do 30°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa
u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená Nuva ... viac >

Účinné látky

etinylestradiol, etonogestrel

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 40