Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/016/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87018
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norvir 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (fľa.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ritonavir. Liek je inhibítor proteázy používaný na kontrolu infekcie HIV. Používa sa v kombinácii s inými liekmi proti HIV (antiretrovirotiká) na kontrolu infekcie HIV. 
Liek je určený pre deti vo veku 2 rokov a starších, dospievajúcich a dospelých, ktorí sú infikovaní HIV, vírusom, ktorý spôsobuje AIDS.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 4. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ritonavir podávaný na zlepšenie farmakokinetiky
Amprenavir 600 mg 2x denne spolu s ritonavirom 100 mg 2x denne.
Atazanavir 300 mg 1x denne spolu s ritonavirom 100 mg 1x denne.
Fosamprenavir 700 mg 2x denne spolu s ritonavirom 100 mg 2x denne.
Lopinavir v jednom lieku s ritonavirom (lopinavir/ritonavir) 400 mg/100 mg alebo 800 mg/200 mg.
Pacienti, ktorí boli liečení antiretrovírusovou terapiou (ART)
Sachinavir 1000 mg 2x denne spolu s ritonavirom 100 mg 2x denne.
Tipranavir 500 mg 2x denne spolu s ritonavirom 200 mg 2x denne.
Darunavir 600 mg 2x denne spolu s ritonavirom 100 mg 2x denne. Tiež sa môže použiť darunavir 800 mg 1x denne spolu s ritonavirom 100 mg 1x denne.
Pacienti, ktorí neboli liečení antiretrovírusovou terapiou (ART)
Sachinavir 500 mg 2x denne spolu s ritonavirom 100 mg 2x denne počas prvých 7 dní, potom sachinavir 1000 mg 2x denne spolu s ritonavirom 100 mg 2x denne.
Darunavir 800 mg 1x denne spolu s ritonavirom 100 mg 1x denne. 

Ritonavir podávaný ako antiretrovírusové liečivo
Dospelí
Odporúčaná dávka: 600 mg (6 tabliet) 2x denne (celkovo 1200 mg za deň).
Liečba sa začína dávkou 300 mg (3 tablety) 2x denne počas 3 dní a dávka sa postupne zvyšuje o 100 mg (1 tableta) 2x denne, až po dosiahnutie dávky 600 mg 2x denne.
Toto zvyšovanie dávky nemá trvať viac ako 14 dní. Pacienti nemajú zostávať na dávke 300 mg 2x denne dlhšie ako 3 dni.
Deti a dospievajúci (vo veku 2 roky a staršie)
Odporúčaná dávka: 350 mg/m² perorálne 2x denne a nemá sa prekročiť dávka 600 mg 2x denne.
Liečba sa má začať dávkou 250 mg/m² a dávka sa postupne zvyšuje v 2- až 3-dňových intervaloch o 50 mg/m² 2x denne.
Starším deťom je vhodné zmeniť liečbu z udržiavacej dávky prášku na perorálnu suspenziu na liečbu tabletami. Zmena dávkovania je uvedená v SPC, časť 4.2. 

Spôsob použitia

Tablety sa podávajú perorálne a súčasne s jedlom, zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Majú sa prehltnúť vcelku bez hryzenia, lámania alebo drvenia .

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva, len ak je to klinicky potrebné.
Počas liečby sa má používať alternatívna, účinná a bezpečná metóda antikoncepcie.
Počas liečby je potrebné prerušiť dojčenie. 
Z dôvodu nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti sa neodporúča podávať liek deťom mladším ako 2 roky.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť pri použití ritonaviru na zlepšenie farmakokinetiky.
Ritonavir sa nesmie podávať na zlepšenie farmakokinetiky alebo ako antiretrovírusová látka pacientom s dekompenzovaným ochorením pečene.
Počas liečby sa vyskytuje závrat, ktorý môže ovplyvniť vedenie vozidiel a obsluhovať stroje. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kv ... viac >

Účinné látky

ritonavir

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24