Naxalgan 150 mg cps dur (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,45 € (0,0 %) 7,98 € (0,0 %)
05/24 0,45 € (0,0 %) 7,98 € (0,0 %)
04/24 0,45 € (0,0 %) 7,98 € (0,0 %)
03/24 0,45 € 7,98 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Naxalgan 150 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0126/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7562C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Naxalgan 150 mg cps dur 60x150 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú u dospelých na liečbu:

  • epilepsie (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie),
  • neuropatickej bolesti (dlhotrvajúcej bolesti vyvolanej poškodením nervov),
  • generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne, podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach.

Neuropatická bolesť:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Dávku možno zvýšiť po 3 až 7-dňovom intervale na 300 mg denne a ak je to potrebné, až na maximálnu dávku 600 mg denne po ďalšom 7-dňovom intervale.

Epilepsia:
Liečbu možno začať dávkou 150 mg denne, ktorá sa podáva rozdelená v 2 alebo 3 dávkach. Dávku možno zvýšiť po 1 týždni na 300 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Potreba liečby sa musí pravidelne opakovane posúdiť. Liečbu pregabalínom možno začať dávkou 150 mg denne. Dávku možno zvýšiť po 1 týždni na 300 mg denne. Po ďalšom týždni možno dávku zvýšiť na 450 mg denne. Maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť po ďalšom týždni.

Staršie osoby
Starší pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky pregabalínu z dôvodu zníženej renálnej funkcie (pozri časť 5.2 SPC).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s poruchou funkcie obličiek musí byť zníženie dávok stanovené individuálne podľa klírensu kreatinínu, viď Tabuľka 1 v SPC, časť 4.2.
U pacientov podstupujúcich hemodialýzu je potrebné dennú dávku upraviť podľa renálnych funkcií.

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Ukončenie liečby
Odporúča sa vysadzovať liek postupne počas minimálne 1 týždňa bez ohľadu na indikáciu.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú perorálne, nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.
Liek sa má užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod).
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
Bezpečnosť a účinnosť lieku sa u detí mladších ako 12 rokov a u dospievajúcich (vo veku 12 - 17 rokov) nestanovovala.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Odporúča sa nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:
· závraty, ospanlivosť, bolesť hlavy.
Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
· ... viac >

Účinné látky

pregabalín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36