Kategorizačné údaje
Maximálna cena 165,87 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 165,87 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 0,00 € (0,0 %) 165,87 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 165,87 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 165,87 € (0,0 %)
03/23 0,00 € 165,87 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, NEF, INT
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Myfortic 360 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0074/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43036
Názov produktu podľa ŠÚKL
Myfortic 360 mg tbl ent 120x360 mg
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje látku, ktorá sa nazýva kyselina mykofenolová. Patrí do skupiny liekov označovaných ako imunosupresíva.

Liek sa používa, aby zabránil imunitnému systému tela odvrhnúť transplantovanú obličku. Užíva sa spolu s inými liekmi, ktoré sa nazývajú cyklosporín a kortikosteroidy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) a mykofenolátmofetil sa nemajú ľubovoľne zamieňať alebo nahrádzať.
Nižšieuvedená dávka nátriummykofenolátu zodpovedá 1 g mykofenolátmofetilu podávanému 2x denne (denná dávka 2 g) vzhľadom na obsah kyseliny mykofenolovej (MPA).

Dospelí
Odporúčaná dávka je 2 tablety (spolu 720 mg) podávané 2x denne (denná dávka 1 440 mg).
U de novo pacientov sa má začať s podávaním lieku v priebehu 72 hodín po transplantácii.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie < 25 ml/min/1,73 m2) je potrebné dôsledne sledovať a denná dávka u nich nemá prekročiť 1 440 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú ráno a večer, prehltnú sa celé a zapijú sa pohárom vody. Tablety možno užívať pri jedle alebo nalačno. Pacient si môže vybrať jednu z možností, ale pri zvolenej možnosti musí zotrvať.

Tablety sa nemajú drviť, aby sa zachovala neporušenosť enterosolventnej vrstvy. Ak je potrebné tablety rozdrviť, je potrebné vyhnúť sa vdýchnutiu prášku alebo priamemu kontaktu prášku s kožou alebo sliznicou. V prípade kontaktu je potrebné postihnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou, oči vypláchnuť čistou vodou.

Upozornenie

Liečbu má začať a viesť primerane kvalifikovaný odborník na transplantácie.
Liek sa nesmie používať u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú aspoň jednu vysoko účinnú antikoncepčnú metódu, a to pred začiatkom liečby, počas liečby a 6 týždňov po ukonční liečby (pozri SPC, časť 4.6).
Liek je kontraindikovaný v tehotenstve, pokiaľ existuje vhodná alternatívna liečba na zabránenie rejekcie transplantátu.
Liečba sa nesmie začať u žien v reprodukčnom veku bez predloženia negatívneho výsledku testu na tehotenstvo, aby sa vylúčilo neúmyselné použitie počas tehotenstva.
Liek sa nesmie podávať dojčiacim ženám.
Sexuálne aktívni pacienti mužského pohlavia alebo ich partnerky majú používať spoľahlivú antikoncepciu počas liečby pacienta a aspoň 90 dní po ukončení liečby.
Nie sú dostupné dostatočné údaje, ktoré by preukázali účinnosť a bezpečnosť lieku u detí a adolescentov.
Ak sa vyskytnú krvné dyskrázie (napr. neutropénia s absolútnym počtom neutrofilov < 1,5 x 103/μl alebo anémia), môže byť potrebné liečbu prerušiť alebo ukončiť.
Pacienti sa majú chrániť pred slnečným a UV žiarením nosením ochranného odevu a používaním prostriedkov proti opaľovaniu s vysokým ochranným faktorom.
Počas liečby môžu byť očkovania menej účinné (očkovanieproti chrípke ale môže byť prospešná) a je potrebné vyhnúť sa použitiu živých oslabených vakcín (pozri SPC, časť 4.5).
Pacienti v priebehu liečby a najmenej 6 týždňov po ukončení liečby mykofenolátom nesmú darovať krv.
Muži nesmú v priebehu liečby a po dobu 90 dní od ukončenia liečby mykofenolátom darovať spermie.
Liek môže mať v dôsledku nežiadúcich účinkov nepriaznivý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sodík (26 mg v každej tablete sily 360 mg) a laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U starších pacientov sa pre ich zoslabenú imunitnú odpoveď môže vyskytnúť viac vedľajších účinkov.
Imunosupresíva vrátane Myforticu oslabujú vlastné obranné mechanizmy vášho tela, aby zabránili odvrh ... viac >

Účinné látky

kyselina mykofenolová

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36