Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,18 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 2,04 € (0,0 %) 14,18 € (0,0 %)
12/23 2,04 € (0,0 %) 14,18 € (0,0 %)
11/23 2,04 € (0,0 %) 14,18 € (0,0 %)
10/23 2,04 € 14,18 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MST CONTINUS 30 mg
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0259/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94310
Názov produktu podľa ŠÚKL
MST Continus 30 mg tbl mod 60x30 mg (blis.Al/PVDC/PVC)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje morfín. Je to silné analgetikum, ktoré patrí do skupiny opioidov. Používa sa na liečbu silnej až úpornej bolesti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa začína morfínom v liekovej forme bez predĺženého uvoľňovania, aby sa stanovila dávka potrebná na primeraný manažment bolesti. Až potom sa prechádza na ekvivalentnú dávku morfínu s postupným uvoľňovaním.
Perzistujúca bolesť (prelomová bolesť) sa musí liečiť liekovou formou bez predĺženého uvoľňovania.

Presné dávkovanie určí lekár osobitne. Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má aplikovať dostatočná dávka, kým v jednotlivých prípadoch je cieľom najnižšia účinná analgetická dávka.

Dospelí:
Ak lekár neurčí inak, dospelí a deti staršie ako 12 rokov užívajú 1 tabletu s riadeným uvoľňovaním 2x denne každých 12 hodín - ráno a večer (tomu zodpovedá 45,2 mg morfínu/denne).

Starší pacienti (nad 75 rokov) a pacienti v zlej fyzickej kondícii:
Ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta, príp. je možný prechod na nižšiu dávku.

Liečba pooperačnej bolesti:
Počas prvých 24 hodín po operačnom zákroku, resp. kým sa u pacienta nedosiahne normálna funkcia čriev sa neodporúča užívať tento liek.
Neskôr je odporučené nasledovné dávkovanie:
- u pacientov nad 70 kg - 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním (30 mg) každých 12 hodín.
Pacientom s nižšou hmotnosťou a starším pacientom sa odporúča nižšie množstvo morfínu. Je potrebné použiť iný liek, tieto tablety sa nesmú deliť.

Ak je to potrebné na zvládnutie bolesti, je možné súčasne podávať aj parenterálny morfín, ale treba brať do úvahy dlhodobý účinok morfínu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním.

Špeciálne informácie pre titráciu dávky:
Pri iniciálnej titrácii dávky sa má použiť liek s okamžitým uvoľňovaním morfínu. Pre nové nastavenie dávky sa má použiť lieková forma s nižším obsahom liečiva, kde je to potrebné, možná je kombinácia s už existujúcou liečbou tabletami s riadeným uvoľňovaním.
U pacientov so silnou bolesťou sa má zvyčajne začínať dávkou 10-30 mg morfíniumsulfátu každých 12 hodín. U pacientov s hmotnosťou nižšou ako 70 kg, sa odporúča začínať s nižšou dávkou, na to je potrebné použiť iný liek. Tieto tablety sa nesmú deliť.
Ak sa príznaky bolesti zhoršujú, potrebná je vyššia dávka morfínu. Za individuálne optimálnu dávku sa považuje dávka, ktorou sa dosiahne kontrola bolesti počas 12 hodín bez vedľajších účinkov alebo s vedľajšími účinkami.
V liečbe chronickej bolesti sa uprednostňuje dávkovanie podľa fixnej časovej schémy. U pacientov, ktorým sa aplikovala iná dodatočná liečba bolesti (napríklad chirurgický zákrok, blokáda plexu), sa po zákroku musí dávka nanovo stanoviť.

Vysadenie liečby:
Odporúča sa postupné znižovanie dávky, aby sa predišlo príznakom z vysadenia.

Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru základného ochorenia. Liek sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba liekom potrebná.

Spôsob použitia

Tableta s predĺženým uvoľňovaním sa užíva v celku, nerozhryzená, nemá sa deliť ani žuvať. Zapíja sa s dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy v pravidelných časových intervaloch. Odporúča sa užívať ráno a večer.

Upozornenie

Vzhľadom na mutagénne vlastnosti morfínu sa toto liečivo môže aplikovať mužom a ženám v reprodukčnom veku jedine vtedy, ak používajú spoľahlivú antikoncepciu.
Počas tehotenstva alebo dojčenia je nutné vyhnúť sa užívaniu tohto lieku, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Liek sa má v týchto prípadoch užívať len v prípade, ak potenciálny prínos pre matku jednoznačne prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre dieťa.

Liek môže znižovať plodnosť 
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 12 rokov nie je dostatočne zdokumentovaná.
Liek sa nesmie podávať v prípade paralytického ilea, alebo ilea. 
U pacientov s bronchiálnou astmou, závažným nedostatočným kontrolovaným obštrukčným ochorením pľúc, závažnou respiračnou depresiou s hypoxiou a/alebo hyperkapniou je liek kontraindikovaný.
Liek sa nesmie užívať 24 hodín pred plánovanou operáciou.

Liek sa musí podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí užívajú IMAO alebo užívali IMAO v priebehu predchádzajúcich dvoch týždňov.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.
Počas liečby a 24 hodín po liečbe sa nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu a farbivo oranžovú žlť E110.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, MST Continus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktoré si treba všímať a čo robiť, ak sa u vás vyskytnú:
závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti pri dýchaní alebo závrat
Ak sa u vás vyskytnú t ... viac >

Účinné látky

morphini sulfas pentahydricus

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60