Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 1,04 € (0,0 %) 2,40 € (0,0 %)
11/22 1,04 € (0,0 %) 2,40 € (0,0 %)
10/22 1,04 € (0,0 %) 2,40 € (0,0 %)
09/22 1,04 € 2,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MOXOGAMMA 0,2 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0031/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42638
Názov produktu podľa ŠÚKL
Moxogamma 0,2 mg tbl flm 30x0,2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo moxonidín. Tento liek patrí do skupiny liekov nazývaných antihypertenzíva. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má titrovať individuálne. Terapeutická denná dávka je 0,2 mg až 0,4 mg moxonidínu.

Dospelí
Liečba má začať s dávkou 0,2 mg moxonidínu ráno.

Ak sa nedosahuje uspokojivá odpoveď, dávka sa môže najskôr po 3 týždňoch zvýšiť na 0,4 mg moxonidínu denne podaného ráno alebo rozdeleného na 2 dávky a podaného ráno a večer.
Ak po ďalších 3 týždňoch liečby je odpoveď stále neuspokojivá, dávka sa môže zvýšiť na maximálne 0,6 mg v rozdelených dávkach (ráno a večer).

Jednorazová dávka moxonidínu je 0,4 mg a maximálna denná dávka je 0,6 mg moxonidínu.
Neodporúča sa náhle ukončenie liečby s moxonidínom. Liek sa má vysadzovať postupne v priebehu 2 týždňov.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR nad 30 ml/min, ale pod 60 ml/min) nemá jednorazová dávka presiahnuť 0,2 mg a denná dávka nemá presiahnuť 0,4 mg moxonidínu.
U hemodialyzovaných pacientov je začiatočná dávka 0,2 mg denne. Ak je to potrebné a dobre tolerované, dávka sa môže zvýšiť na 0,4 mg denne u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek a na 0,3 mg denne u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.
U starších ľudí sa má zvýšenie dávky vykonávať s opatrnosťou.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť ospalosť a závraty, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri liečbe Moxogammou 0,2 mg sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Prestaňte užívať Moxogammu 0,2 mg a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete nasledujúce závažné vedľajšie účin ... viac >

Účinné látky

moxonidín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24