Morphine Kalceks 10 mg/ml injekčný roztok sol inj (amp.skl.) 10x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Morphine Kalceks 10 mg/ml injekčný roztok
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0100/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7336C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Morphine Kalceks 10 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivú látku morfín a patrí do skupiny liekov nazývaných prírodné ópiové alkaloidy. Používa sa na úľavu od silnej bolesti, keď iné lieky na zmiernenie bolesti nemajú dostatočný účinok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Podávanie a dávkovanie majú byť upravené podľa povahy a intenzity bolesti, ako aj celkového stavu pacienta.

Dospelí
1-1,5 ml injekčného roztoku (10-15 mg morfínium-chloridu) subkutánne alebo intramuskulárne 1-3x denne. V naliehavých prípadoch môže byť morfín podávaný pomaly intravenózne.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek
Pri liečbe morfínom je nutná opatrnosť a počiatočná dávka má byť znížená.

Úprava dávka
Zníženie dávky môže byť potrebné u pacientov s bronchiálnou astmou, obštrukciou horných dýchacích ciest, poraneniami lebky, peritoneálnou dialýzou, hypotenziou spojenou s hypovolémiou, hypotyreózou, zápalovým ochorením čriev, pankreatitídou, kŕčmi žlčových ciest alebo močovodu.

Monitorovanie liečby
Nauzea, vracanie a obstipácia môžu byť zmiernené podaním 0,25-0,5 mg atropínu subkutánne.

Liek sa nemá používať dlhšie, ako je nevyhnutné, o dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Pred ukončením liečby sa má dávka znižovať postupne.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva intravenózne, intramuskulárne alebo subkutánne.

Upozornenie

Liek môže byť počas tehotenstva používaný iba v prípadoch, keď prínos pre matku jednoznačne prevažuje nad rizikom pre dieťa. 
Novorodencov, ktorých matky užívali počas tehotenstva opioidné analgetiká, je potrebné monitorovať z hľadiska prejavov neonatálneho abstinenčného syndrómu.
Liek sa vylučuje do materského mlieka, dojčenie sa neodporúča.
Liek môže znížiť plodnosť. Liek sa nemá podávať mužom a ženám v produktívnom veku, pokiaľ nie je zabezpečená účinná antikoncepcia.
U pacientov s bronchiálnou astmou a dýchacími ťažkosťami je potrebná zvýšená opatrnosť.
Použitie opioidných analgetík môže byť spojené so vznikom fyzickej a/alebo psychickej závislosti alebo tolerancie (dokonca aj pri terapeutických dávkach, riziko závislosti od lieku sa môže líšiť v závislosti od individuálnych rizikových faktorov pacienta, dávkovania a trvania liečby opioidmi). Väčšina nežiaducich účinkov závisí od dávky.
Ak sa počas liečby vyskytne závažná bolesť v hornej časti brucha, ktorá môže vyžarovať do chrbta, nevoľnosť (nauzea), vracanie alebo horúčka je potrebné sa obrátiť na lekára.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania (skopolamín, hypnotiká potenciujú toxické účinky).
Liek môže spôsobiť poruchy dýchania súvisiace so spánkom a hypoxémiu (nízka hladina kyslíka v krvi), príznaky môžu zahŕňať prestávky v dýchaní počas spánku, nočné budenie z dôvodu dýchavičnosti, ťažkosti s udržaním spánku alebo nadmernú ospalosť počas dňa.
Ak sa vyskytne závažná kožná reakcia s pľuzgiermi, rozsiahla šupinatá koža alebo hnisavé vriedky sprevádzané horúčkou je treba liek vysadiť a hneď sa obrátiť na lekára. Väčšina týchto reakcií sa vyskytla počas prvých 10 dní liečby. 
Soli morfínu sú citlivé na zmeny pH a môžu sa v alkalickom prostredí zrážať. Zlúčeniny nekompatibilné so soľami morfínu zahŕňajú aminofylín, sodné soli barbiturátov, fenytoín a ranitidín-hydrochlorid.
Nepiť alkohol alebo potraviny s obsahom alkoholu Malé množstvo alkoholu môže značne zvýšiť slabý účinok morfínu na útlm dýchania a zvýšiť toxické účinky. 
Liek má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nesmú sa počas liečby viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažným menej častým vedľajším účinkom morfínu je porucha funkcie dýchania, ktorá môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb. Ak máte problémy s dýchaním, okamžite kontaktujte lekára, aby bola zahá ... viac >

Účinné látky

morfíniumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36