Mirzaten 30 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,83 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 2,83 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
10/21 2,83 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
09/21 2,83 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
08/21 2,83 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Mirzaten 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0020/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42603
Názov produktu podľa ŠÚKL
MIRZATEN 30 mg tbl flm 30x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obshauje mirtazapín a patrí medzi skupinu liekov nazývaných antidepresíva. Používa sa na liečbu depresie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 15-45 mg, užívaná 1x denne. 
Začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg.
Účinok lieku sa spravidla prejaví po 1-2 týždňoch liečby. Liečba adekvátnou dávkou má vyvolať pozitívnu reakciu v priebehu 2-4 týždňov.
Pri nedostatočnom účinku možno dávku zvýšiť na maximálnu dávku. Pokiaľ nie je odpoveď počas ďalších 2-4 týždňov, liečba sa musí ukončiť.
Pacienti s depresiou musia byť liečení dostatočne dlhý čas, najmenej 6 mesiacov. Liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne, aby sa predišlo príznakom z vysadenia.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať perorálne, zapiť tekutinou a prehltnúť bez žuvania. Liek sa užíva nezávisle od jedla.
Liek sa má užiť jednorazovo večer pred spaním. Mirtazapín možno podávať aj v 2 rozdelených dávkach (1x ráno a 1x večer, vyššia dávka sa má užiť večer).

Upozornenie

Ak sa liek predpisuje tehotným ženám, je potrebná opatrnosť.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dojča.
Liek nesmú užívať deti a dospievajúci do 18 rokov.
V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenali suicidálne správanie a hostilita.
U pacientov s poruchou funkcie pečené a/alebo obličiek je odporúčaná opatrnosť pri užívaní lieku.
Počas liečby mirtazapínom bol hlásený útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejaví ako granulocytopénia alebo agranulocytóza. 
Ak sa pacient dostane do manickej fázy, liečba mirtazapínom sa má ukončiť.
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa objaví žltačka, liečba sa musí ukončiť.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať mirtazapín a ihneď to oznámte svojmu lekárovi.
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- pocit v ... viac >

Účinné látky

mirtazapín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60