Metformin Teva XR 1000 mg (B.V.) tbl plg (blis.Al/PVC) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,95 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 0,95 € (0,0 %) 7,68 € (0,0 %)
09/22 0,95 € (0,0 %) 7,68 € (0,0 %)
08/22 0,95 € (0,0 %) 7,68 € (0,0 %)
07/22 0,95 € 7,68 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metformin Teva XR 1000 mg (B.V.)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0024/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0333D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metformin Teva XR 1000 mg tbl plg 60x1000 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metformíniumchlorid, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy a používa sa na liečbu cukrovky 2.typu (nezávislá od inzulínu).
Liek sa používa na liečbu cukrovky 2. typu, ak diétne opatrenia a cvičenie nestačí na udržanie normálnej hladiny glukózy (cukru) v krvi a pomáha udržiavať stabilnú telesnú hmotnosť alebo ju mierne znižuje.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 23. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami:
Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta 500 mg 1x denne. Po 10-15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.
Dávka sa má zvyšovať po častiach o 500 mg každý 10. až 15. deň, maximálne na 2000 mg 1x denne večer s jedlom.

Ak sa nedosiahne kontrola glykémie pri dávke 2000 mg jedenkrát denne, má sa zvážiť dávkovanie 1000 mg dvakrát denne, obe dávky sa majú užiť s jedlom. Ak sa aj tak nedosiahne kontrola glykémie, môže sa liečba nahradiť metformínom s okamžitým uvoľňovaním v maximálnej dennej dávke 3000 mg.
U pacientov už liečených metformínom, musí byť počiatočná dávka ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu s okamžitým uvoľňovaním.
Ak pacient plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika, liečbu pôvodným liekom má ukončiť a začať liečbu metformínom vo vyššie uvedenej dávke.
Tablety metformínu 750 mg a 1000 mg s predĺženým uvoľňovaním sú vhodné pre pacientov, ktorí už boli liečení tabletami metformínu (s predĺženým alebo okamžitým uvoľňovaním). Ich dávka má byť ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu (s predĺženým alebo okamžitým uvoľňovaním), až do maximálnej dávky 1500 mg alebo 2000 mg.

Kombinácia s inzulínom:
Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta 500 mg 1x denne, pričom dávkovanie inzulínu sa upraví na základe výsledkov kontroly glykémie. Pacientom, ktorí sú už liečení kombináciou metformínu a inzulínu, má byť dávka tabliet metformínu 750 mg alebo 1000 mg s predĺženým uvoľňovaním ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu až do maximálnej dávky 1500 mg alebo 2000 mg.

Starší pacienti

Dávkovanie je potrebné prispôsobiť na základe výsledkov vyšetrenia renálnych funkcií.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pred začatím liečby a minimálne raz ročne po jej začatí je potrebné vyhodnotiť GFR. Pri poruche funkcie obličiek je potrebná úprava dávkovania na základe hodnôt GFR:

  • 60-89 ml/min: celková maximálna denná dávka je 2000 mg, je možné zvážiť aj zníženie dávky vzhľadom na pokles funkcie obličiek
  • 45-59 ml/min: celková maximálna denná dávka je 2000 mg, pred zvážením zahájenia liečby metformínom je potrebné posúdiť faktory, ktoré by mohli zvyšovať riziko laktátovej acidózy
  • 30-44 ml/min: celková maximálna denná dávka je 1000 mg, pred zvážením zahájenia liečby metformínom je potrebné posúdiť faktory, ktoré by mohli zvyšovať riziko laktátovej acidózy

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať s jedlom (ak je dávkovanie 1x denne, tak večer), tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody. Tablety sa nemajú žuť, deliť alebo drviť.

Upozornenie

Počas tehotenstva alebo ak pacientka plánuje otehotnieť sa neodporúča liek užívať (na udržanie hladiny glykémie čo najbližšej k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín).
Počas dojčenia sa neodporúča liek užívať. 
Pre nedostatok údajov sa liek nemá podávať deťom.
Metformín je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním obličiek s GFR < 30 ml/min a v prípade výskytu stavov, pri ktorých dochádza k zmene funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou, akútnou intoxikáciou alkoholom a pri alkoholizme.
Liek je kontraindikovaný pri dehydratácii, v prípade dehydratácie (závažná hnačka, vracanie, horúčka alebo znížený príjem tekutín) je potrebné dočasne prerušiť podávanie lieku.
Pacienti a/alebo ošetrovatelia musia byť informovaní o riziku laktátovej acidózy.
Pred zobrazovacím vyšetrením alebo v čase zobrazovacieho vyšetrenia je potrebné prerušiť podávanie lieku a v podávaní sa nesmie pokračovať skôr ako po uplynutí minimálne 48 hodín, za predpokladu, že funkcia obličiek bola opätovne posúdená a považovaná za stabilnú.
Liečba sa nesmie opätovne nasadiť skôr ako 48 hodín po chirurgickom zákroku alebo po obnovení perorálnej výživy a za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a pri zistení, že je stabilná.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii alkoholu alebo užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Pri príznakoch hypoglykémie (napr. slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou), je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.
V stolici môžu byť prítomné zvyšky tabliet.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Metformin Teva XR môže spôsobiť veľmi zriedkavý (môže postihovať až 1 z 10 000 osôb), ale veľmi závažný vedľajší účinok nazývaný laktátová acidóza (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“). Ak sa tak st ... viac >

Účinné látky

metformíniumchlorid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36