MAXIPIME 1 g plv ino (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,64 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/20 3,64 € (0,0 %) 4,43 € (0,0 %)
02/20 3,64 € (0,0 %) 4,43 € (0,0 %)
01/20 3,64 € (0,0 %) 4,43 € (-45,1 %)
12/19 0,00 € 8,07 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MAXIPIME 1 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0139/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87199
Názov produktu podľa ŠÚKL
MAXIPIME 1 g plv ino 1x1 g (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok

Popis a určenie

Liek sa používa u dospelých na liečbu nasledovných infekcií (ak sú vyvolané citlivými mikrobiálnymi kmeňmi):
• infekcie dolných dýchacích ciest (vrátane pľúc a priedušiek)
• infekcie močových ciest (nekomplikované aj komplikované, vrátane pyelonefritídy)
• infekcie kože, podkožia a mäkkých tkanív
• infekcie brušnej dutiny (vrátane peritonitídy a infekcií žlčových ciest)
• gynekologické infekcie
• septické stavy
• empirická terapia febrilnej neutropénie
• profylaxia u pacientov podstupujúcich vnútrobrušný chirurgický zákrok
Liek sa používa u detí na liečbu nasledovných infekcií (ak sú vyvolané citlivými mikrobiálnymi kmeňmi):
• pneumónie
• infekcie močových ciest (nekomplikované aj komplikované, vrátane pyelonefritídy)
• infekcie kože, podkožia a mäkkých tkanív
• septické stavy (septikémie)
• empirická terapia febrilnej neutropénie
• bakteriálna meningitída (zápal mozgových blán).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka a spôsob podávania závisia od závažnosti infekcie, funkcie obličiek a celkového stavu pacienta.

Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou > 40 kg

Návod na dávkovanie lieku dospelým a dospievajúcim s telesnou hmotnosťou nad 40 kg s normálnou funkciou obličiek sa nachádza v SPC, časť 4.2, tabuľka č. 1 .

Chirurgická profylaxia (dospelí)

Jednorazová i.v. dávka 2 g lieku podávaná 60 minút pred začatím operačného výkonu. Jednorazovú i.v. dávku 500 mg metronidazolu je potrebné podať vzápätí po ukončení infúzie lieku.
Ak chirurgický výkon trvá dlhšie než 12 hodín od úvodnej profylaktickej dávky, je potrebné celý postup opakovať a po 12 hodinách od úvodnej profylaktickej dávky podať druhú dávku lieku a druhú dávku metronidazolu.

Maximálna odporúčanú dávka pre dospelých je 2 g každých 8 hodín.

Deti s normálnou funkciou obličiek (vo veku 2 mesiace a staršie) a dospievajúci

Pneumónie, infekcie močových ciest, infekcie kože a kožných štruktúr:
Deti staršie ako 2 mesiace s telesnou hmotnosťou do 40 kg: 50 mg/kg každých 12 hodín počas 10 dní. Pri závažnejších infekciách je možné podať dávku každých 8 hodín.

Bakteriémia, bakteriálna meningitída a empirická liečba febrilnej neutropénie:
Deti staršie ako 2 mesiace s telesnou hmotnosťou do 40 kg: 50 mg/kg každých 8 hodín počas 7 až 10 dní.
Dávka 30 mg/kg každých 12 alebo 8 hodín sa môže zvážiť u detí vo veku od 1 do 2 mesiacov. 

Podávanie lieku u pediatrických pacientov sa musí starostlivo sledovať.
Pre deti s hmotnosťou vyššou ako 40 kg platia odporúčané dávkovacie schémy ako pre dospelých (viď. SPC časť 4.2 Tabuľka č. 1).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
V SPC, časť 4.2, tabuľka 2 sú uvedené odporúčané udržiavacie dávky cefepímu pre dospelých pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Pediatrickí pacienti s poruchou funkcie obličiek
U týchto pacientov sa má použiť rovnaké predĺženie intervalov medzi dávkami a/alebo zníženie dávky tak, ako je uvedené v SPC, časť 4.2 , tabuľka č. 2

Spôsob použitia

Liek sa môže podávať buď intravenózne alebo intramuskulárne.

Intravenózne podanie

Intravenózny spôsob podávania sa uprednostňuje pri závažných alebo život ohrozujúcich infekciách, predovšetkým pri možnosti rozvoja šoku.

Na priame i.v. podanie sa liek rozpustí v sterilnej vode na injekciu, v 5 % roztoku glukózy, alebo v 0,9 % roztoku chloridu sodného s dilučným objemom uvedeným v SPC, časť 4.2. tabuľka č. 3. Roztok sa podáva priamo do žily počas 3 až 5 minút alebo sa priamo podá do infúznej súpravy počas podávania kompatibilnej intravenóznej tekutiny (viď SPC časť 6.2). 

Na podanie lieku i.v. infúziou sa pripraví roztok lieku rovnako ako pri podávaní i.v. injekcie, tak ako je to vyššie uvedené a potom sa primerané množstvo roztoku pridá do infúznej fľaše s jednou z kompatibilných intravenóznych tekutín. Takto pripravený roztok sa má v infúzii podávať približne 30 minút.

Liek sa má deťom podávať intravenózne, pretože skúsenosti s intramuskulárnym podávaním sú u pediatrických pacientov obmedzené.

Intramuskulárne podanie

Liek sa má rozpustiť v jednej z nasledujúcich tekutín pri dodržaní dilučných objemov uvedených SPC, časť 4.2, v tabuľke č. 3: sterilná voda na injekciu, 0,9 % injekčný roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy alebo bakteriostatická voda na injekciu s parabénmi alebo benzylalkoholom. Aplikuje sa hlboko intramuskulárne do veľkého svalu (ako je horný vonkajší kvadrant gluteus maximus).

Upozornenie

U tehotných žien sa odporúča podávať liek iba vtedy, ak je to nevyhnutné a pokiaľ liečebný prínos prevýši možné riziká pre plod.
V období dojčenia sa môže liek podávať iba po veľmi starostlivom zvážení pomeru očakávaného prínosu a možného rizika.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 50 ml/min) alebo iné stavy, ktoré môžu zhoršiť funkciu obličiek, sa má dávkovanie lieku  upraviť tak, aby kompenzovalo zníženú elimináciu obličkami.
Použitie u starších pacientov si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
Liek  môže spôsobiť falošne pozitívnu reakciu na glukózu v moči v testoch založených na redukcii medi, no nie s testami na báze enzýmov (glukózová oxidáza) na glykozúriu. Z tohoto dôvodu sa odporúča použiť glukózové testy na báze enzymatických reakcií glukózovej oxidázy.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Maxipime 1 g sa všeobecne dobre znáša.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí):
- Laboratórne a funkčné vyšetrenia: pozitívny výsledok tzv. Coombsovho testu (antiglobul ... viac >

Účinné látky

cefepim

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36