Maracex 20 mg/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf (amp.skl.) 5x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Maracex 20 mg/ml injekčný/infúzny roztok
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0162/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1565D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Maracex 20 mg/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf 5x5 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL IJF - Injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

1 ml roztoku obsahuje 20 mg morfíniumchloridu (ďalej morfín). Liečivo morfín patrí do skupiny liekov nazývaných prírodné ópiové alkaloidy.

Tento liek sa používa pri závažných bolestivých stavoch, ktoré sa môžu adekvátne zvládať len pomocou opioidných analgetík.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne.

Dospelí 
Subkutánne alebo intramuskulárne podanie
5 - 20 mg, zvyčajná dávka je 10 mg, v prípade potreby opakovať každé 4 hodiny.
Starší pacienti: 5 - 10 mg na dávku.

Intravenózne podanie
2,5 - 15 mg (ak je potrebné, zriediť v 0,9% fyziologickom roztoku), podané počas 4 až 5 minút.

Epidurálne podanie
Zvyčajná úvodná dávka je 2 - 4 mg (zvyčajne zriedené v 0,9% fyziologickom roztoku). V prípade potreby sa môže podať nová dávka 1 - 2 mg (po 6 - 24 hodinách).

Denná dávka u dospelých zvyčajne nepresahuje 100 mg denne.

Pediatrická populácia
Subkutánne alebo intramuskulárne podanie
0,1 - 0,2 mg/kg (maximálna dávka 15 mg). Subkutánne podanie nie je vhodné pre pacientov s edémami.

Intravenózne podanie
0,05 - 0,1 mg/kg, podaných veľmi pomaly (odporúča sa zriediť v 0,9% fyziologickom roztoku).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má použiť 75 % normálnej dávky a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má použiť 50 % normálnej dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri podávaní je potrebná opatrnosť a intervaly dávkovania sa v porovnaní so zvyčajnými intervalmi môžu predĺžiť.

Starší pacienti
Úvodná dávka má byť nižšia ako normálna, a následné dávkovanie má byť titrované individuálne na základe odpovede. Môže byť potrebné znížiť aj celkovú dennú dávku, ak pacient dostáva morfín kontinuálne.

Pred ukončením liečby sa má dávka znižovať postupne.

Spôsob použitia

Intramuskulárne, subkutánne, intravenózne a epidurálne použitie.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa morfín môže používať iba v prípadoch, kedy prínos pre matku jednoznačne prevyšuje riziko pre dieťa.
Morfín sa vylučuje do materského mlieka, preto sa tento liek počas dojčenia neodporúča.
U pacientov s bronchiálnou astmou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Liek ovplyvňuje pozornosť. Pacient počas liečby nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol.
Použitie opioidných analgetík môže byť spojené so vznikom fyzickej a/alebo psychickej závislosti alebo tolerancie.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem 0,9% roztoku chloridu sodného.
Po otvorení sa liek musí použiť okamžite a nesmie sa použiť, ak obsahuje viditeľné častice.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

morfíniumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36