Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke sol inj 1000 U (liek.skl.inj.) 1x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,42 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,42 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 19,42 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 19,42 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 19,42 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 19,42 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1422/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3883D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lyumjev 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke sol inj 1x10 ml/1000 U (liek.skl.inj.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu diabetes mellitus (cukrovky) u dospelých, dospievajúcich a detí od 1 roku.

Liek je náhradou ľudského inzulínu a používa sa na dlhodobé udržiavanie normálnej hladiny cukru v krvi. Má najsilnejší účinok 1-3 hodiny po podaní injekcie a tento účinok trvá až 5 hodín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa má podávať subkutánne 0-2 minúty pred začiatkom jedla, s možnosťou podať ho až 20 minút od začiatku jedla. Ak je to potrebné, je možné podať aj intravenóznu injekciu. 

Miesta subkutánneho podania majú byť horná časť ramien, stehno, zadok alebo brucho. Miesta vpichu sa majú meniť rotačným spôsobom. Pri subkutánnej aplikácii je potrebné sa dôkladne uistiť o tom, že nedošlo k aplikácii do cievy. Ak sa v rovnakom čase podáva aj iný inzulín, má sa použiť iné injekčné miesto. Injekčná striekačka musí mať stupnicu 100 jednotiek/ml.

Injekčný roztok má byť číry a bezfarebný. Nemá sa používať, ak je zakalený, zmenil farbu alebo obsahuje pevné častice či zhluky častíc.

Viac informácií o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Intravenózne podanie sa musí vykonávať pod dohľadom lekára.
Ak je to klinicky potrebné, liek sa počas tehotenstva môže užívať. U tehotných pacientok s diabetom je dôsledné monitorovanie glykémie zásadné.
Liek sa môže používať počas dojčenia. Dojčiace diabetičky môžu potrebovať úpravu dávky inzulínu, diéty alebo oboje
Tento liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 1 rok.
Použitie neadekvátnych dávok alebo prerušenie liečby, najmä u inzulín-dependentných diabetikov, môže viesť k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze, ktoré sú potenciálne letálne.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol. Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a potrebné množstvo inzulínu sa môže meniť.
Schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať môže byť porušená v dôsledku hypoglykémie. To môže byť riskantné v situáciách ako napr. vedenie auta alebo obsluha strojov.
Pacienti nesmú používať ihly ani injekčné striekačky iných osôb.
Tento liek sa nesmie miešať so žiadnym iným inzulínom ani so žiadnym iným liekom okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Pacienti nesmú používať ihly ani injekčné striekačky iných osôb.
Pred prvým použitím uchovávať v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Neuchovávať v mrazničke. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Po prvom použití uchovávať pri teplote do 30 °C. Čas použiteľnosti po prvom použití je 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) je pri inzulínovej liečbe veľmi častá (môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb). Môže byť veľmi závažná. Ak vám príliš klesne hladina cukru v krvi, môžete u ... viac >

Účinné látky

inzulín lispro (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24