Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 50 mg (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,77 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 0,14 € (0,0 %) 1,77 € (0,0 %)
05/21 0,14 € (0,0 %) 1,77 € (0,0 %)
04/21 0,14 € (0,0 %) 1,77 € (0,0 %)
03/21 0,14 € 1,77 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0083/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49527
Názov produktu podľa ŠÚKL
Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo draselnú soľ losartanu. Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II.
Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 18 rokov.
  • na ochranu obličiek u hypertenzných pacientov s cukrovkou 2. typu s laboratórnym dôkazom poruchy funkcie obličiek a proteinúriou ≥ 0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo proteínu).
  • na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď lekár nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa vaše srdcové zlyhanie stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.
  • u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory sa preukázalo, že Losartan Zentiva znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody („indikácia LIFE“).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia

Zvyčajná začiatočná a udržiavacia dávka je 50 mg 1x denne. Maximálny antihypertenzný účinok sa dosiahne 3-6 týždňov od začiatku liečby. U niektorých pacientov môže byť dodatočne prospešné zvýšenie dávky na 100 mg 1x denne (ráno).

Hypertenzní pacienti s diabetom mellitus 2. typu s proteinúriou ≥0,5 g/deň

Zvyčajná začiatočná dávka je 50 mg 1x denne. Na základe odpovede krvného tlaku po 1 mesiaci od začiatku terapie je možné zvýšiť dávku na 100 mg 1x denne.

Srdcové zlyhanie

Zvyčajná začiatočná dávka lieku u pacientov so srdcovým zlyhaním je 12,5 mg 1x denne. Dávka sa má spravidla titrovať v týždňových intervaloch (t.j. 12,5 mg denne, 25 mg denne, 50 mg denne, 100 mg denne, až do maximálnej dávky 150 mg 1x denne) podľa tolerancie dávky pacientom.

Zníženie rizika mozgovej príhody u hypertenzných pacientov s hypertrofiou ľavej komory dokumentovanou EKG

Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg 1x denne. Na základe odpovede krvného tlaku sa má pridať nízka dávka hydrochlorotiazidu a/alebo sa má dávka losartanu zvýšiť na 100 mg 1x denne.

Osobitné populácie

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
U pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami diuretík) sa má zvážiť začiatočná dávka 25 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene v anamnéze sa má zvážiť nižšia dávka.

Starší ľudia
Hoci sa má u pacientov vo veku nad 75 rokov zvážiť začatie liečby s 25 mg, u starších pacientov zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania.

Pediatrická populácia (6-16 rokov)
Odporúčaná dávka u pacientov s hmotnosťou >20 až <50 kg, ktorí dokážu prehltnúť tablety, je 25 mg 1x denne. Vo výnimočných prípadoch je možné dávku zvýšiť na maximálne 50 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou >50 kg je zvyčajná dávka 50 mg 1x denne. Vo výnimočných prípadoch je možné dávku upraviť na maximálne 100 mg 1x denne. Dávky vyššie ako 1,4 mg/kg (alebo prekračujúce 100 mg) denne sa u deti a dospievajúcich neskúmali.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Podávanie lieku sa neodporúča počas prvého trimestra tehotenstva. Použitie lieku je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Podávanie lieku sa počas dojčenia neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Liek sa neodporúča na použitie u detí mladších ako 6 rokov.
Liek sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie <30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje. Liek sa neodporúča ani u detí s poruchou funkcie pečene.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je neznáma).
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri užívaní antihypertenznej terapie môže niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať Losartan Zentiva a okamžite informujte svojho lekára alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici:
Ťažká alergická reakcia (vyrážka ... viac >

Účinné látky

losartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24