Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 63,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 33,72 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 29,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 33,72 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
11/22 33,72 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
10/22 33,72 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
09/22 33,72 € 29,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INT, KAR, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lixiana 30 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/993/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5020B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x30 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo edoxaban a patrí do skupiny liekov ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Tento liek pomáha zabrániť tvorbe zrazenín. Funguje tak, že blokuje aktivitu faktora Xa, ktorý je dôležitou súčasťou zrážania krvi.

Liek sa používa u dospelých na:

  •   prevenciu krvných zrazenín v mozgu (cievna mozgová príhoda) a v iných cievach v tele, ak  majú formu nepravidelného rytmu srdca nazývanú nevalvulárna fibrilácia predsiení a aspoň jeden ďalší rizikový faktor.
  •   liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlboká žilová trombóza) a v krvných cievach pľúc (pľúcna embólia), a na prevenciu opätovného výskytu krvných zrazenín v krvných cievach v nohách a/alebo pľúcach.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie
Odporúčaná dávka: 60 mg edoxabanu 1x denne. Liečba edoxabanom u pacientov s NVAF má pokračovať dlhodobo.

Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentného DVT a PE (VTE)
Odporúčaná dávka: 60 mg edoxabanu 1x denne po počiatočnom podávaní parenterálneho antikoagulancia po dobu najmenej 5 dní. Edoxaban a iniciálne parenterálne antikoagulancium sa nemajú podávať súčasne. Dĺžka trvania liečby ma byť individuálne nastavená po starostlivom zhodnotení prínosu liečby oproti riziku krvácania.

Pacienti s nižšou telesnou hmotnosťou ako 60 kg/Súbežné užívanie nasledujúcich inhibítorov P-glykoproteínu (P-gp): cyklosporín, dronedarón, erytromycín alebo ketokonazol.
Odporučaná dávka: 30 mg 1x denne

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Mierna porucha funkcie obličiek (CrCl > 50 – 80 ml/min)
Odporučaná dávka: 60 mg 1x denne
Stredne ťažká alebo ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu (CrCl) 15 - 50 ml/min)
Odporučaná dávka: 30 mg 1x denne

Zmena antikoagulačnej liečby pri NVAF a VTE (DVT a PE) je uvedená v tabuľke 2 v SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne použitie. Liek možno užívať s jedlom alebo bez jedla a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, ideálne vodou.
Pacienti, ktorí nemôžu prehltnúť celú tabletu, je možné tabletu rozdrviť a zmiešať s vodou alebo jablkovým pyré a ihneď perorálne podávať. Rozdrvená tebleta sa môže podať aj gastrickou sondou, ktorá sa potom musí prepláchnuť vodou (pozri časť 5.2).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy vo fertilnom veku by sa mali počas liečby edoxabanom vyhnúť otehotneniu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek sa neodporúča pacientom v terminálnom štádiu ochorenia obličiek alebo u dialyzovaných pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene súvisiacim s koagulopatiou a klinicky relevantným rizikom krvácania. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa použitie lieku neodporúča. Liek by mal byť používaný s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako iné podobné lieky (lieky na zníženie zrážanlivosti krvi), aj Lixiana môže spôsobiť krvácanie, ktoré môže byť potenciálne život ohrozujúce. V niektorých prípadoch nemusí byť krvácanie viditeľn ... viac >

Účinné látky

edoxaban tosilát

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60