Lisinopril-ratiopharm 10 mg tbl (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,54 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,54 € (0,0 %) 1,35 € (0,0 %)
05/24 0,54 € (0,0 %) 1,35 € (0,0 %)
04/24 0,54 € (0,0 %) 1,35 € (0,0 %)
03/24 0,54 € 1,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lisinopril-ratiopharm 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0019/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33468
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lisinopril-ratiopharm 10 mg tbl 30x10 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo lizinopril, ktoré patrí do skupiny liečiv, nazývaných ACE inhibítory.
Liek sa používa:

  • na liečbu vysoké krvného tlaku,
  • pri ochorení srdca, keď srdce nepracuje tak dobre, ako by malo, a to aj vtedy, ak pacient nemá nijaké príznaky,
  • ak mal pacient srdcovú príhodu (infarkt myokardu),
  • popri cukrovke (vysokej hladine cukru v krvi), ak sú prítomné problémy s obličkami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
Odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg 1x denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón môže nastať po úvodnej dávke prílišný pokles krvného tlaku. Preto sa odporúčajú úvodné dávky 2,5 – 5 mg, pričom liečba by sa mala začať pod lekárskym dohľadom.
Udržiavacia dávka je 20 mg 1x denne. Všeobecne platí, že ak sa žiadaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2 - 4 týždňov s určitou dávkou, dávka sa môže zvýšiť. Maximálna dávka užívaná dlhodobo v kontrolovaných klinických skúškach bola 80 mg/deň.

Pacienti liečení diuretikami:
Diuretickú liečbu treba prerušiť 2-3 dni pred začatím liečby lizinoprilom. Ak nie je možné diuretikum vysadiť, liečba lizinoprilom sa má začať dávkou 5 mg 1x denne. Je potrebné sledovať funkciu obličiek a sérový draslík. Nasledujúce dávky lieku sa majú upravovať podľa odpovede krvného tlaku.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Dávkovanie sa má prispôsobiť klírensu kreatinínu (viď SPC, Tabuľka 1).

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku 6 - 16 rokov

  • s hmotnosťou 20 kg - 50 kg: odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg 1x denne; maximálna denná dávka 20 mg.
  • s hmotnosťou ≥50 kg: odporúčaná počiatočná dávka  5 mg 1x denne; maximálna denná dávka 40 mg.

U detí so zníženou funkciou obličiek sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka alebo predĺžený interval dávkovania.

Srdcové zlyhanie
Liečba sa môže začať dávkou 2,5 mg 1x denne, ktorá sa má podávať pod lekárskym dohľadom pre určenie prvotného účinku na krvný tlak. Dávka sa má zvyšovať prídavkami nie vyššími ako 10 mg, v intervaloch nie kratších ako 2 týždne, až po najvyššiu dávku tolerovanú pacientom. Maximálna dávka je 35 mg 1x denne.

Akútny infarkt myokardu
Počiatočná dávka (prvé 3 dni po infarkte):
Liečba sa môže začať v priebehu 24 hodín po nástupe symptómov. Liečba sa nemá začať, ak je systolický krvný tlak <100 mmHg. Prvá dávka je 5 mg perorálne, po ktorej nasleduje 5 mg po 24 hodín, 10 mg po 48 hodín, a potom 10 mg 1x denne. Pacientom s nízkym systolickým krvným tlakom (≤120 mmHg) sa má pri začatí liečby alebo počas prvých 3 dní po infarkte podávať dávka 2,5 mg. V prípade poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min) sa má počiatočná dávka upraviť podľa klírensu kreatinínu kreatinínu (viď SPC, Tabuľka 1).
Udržiavacia dávka:
Udržiavacia dávka je 10 mg 1x denne. Ak dôjde k hypotenzii (systolický krvný tlak ≤100 mmHg), môže sa udržiavacia denná dávka 5 mg dočasne znížiť na 2,5 mg. Ak dôjde k trvalej hypotenzii (systolický krvný tlak <90 mmHg počas viac ako 1 hodiny), treba liek vysadiť. Liečba má pokračovať počas 6 týždňov, a potom treba pacienta znova vyšetriť. Pacienti, u ktorých sa rozvinú symptómy srdcového zlyhania, majú pokračovať v užívaní lieku.

Renálne komplikácie pri diabete mellitus
U hypertenzných pacientov s diabetom mellitus 2. typu a začínajúcou nefropatiou je dávka 10 mg 1x denne. Dávka sa môže v prípade potreby zvýšiť na 20 mg 1x denne na dosiahnutie diastolického krvného tlaku <90 mmHg posediačky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň približne v rovnaký čas, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča. 
Liek sa neodporúča u detí s indikáciami inými, ako je hypertenzia. Neodporúča sa tiež u detí mladších ako 6 rokov, ani u detí s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR <30 ml/min/1,73 m2).
Liek sa neodporúča pacientom po transplantácii obličiek.
U pacientov s najvyšším rizikom symptomatickej hypotenzie je nevyhnutné monitorovať obličkové funkcie a hladiny sérového draslíka.
U diabetických pacientov liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom je potrebné starostlivo robiť kontroly glykémie počas prvého mesiaca liečby.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba brať do úvahy možnosť vzniku závratu alebo únavy.
Počas liečby bol hlásený komplex symptómov, ktorý môže zahrňovať aj fotosenzitivitu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky zahŕňajú: závrat, bolesť hlavy, nízky krvný tlak, hnačku, vracanie, problémy s obličkami a kašeľ.
K menej častým vedľajším účinkom patria: zmeny nálady, zmenená citlivos ... viac >

Účinné látky

lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48