Linezolid Sandoz 600 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 145,02 € -2,15 € (-1,5 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 145,02 € -2,15 € (-1,5 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 0,00 € (0,0 %) 145,02 € (0,0 %)
09/22 0,00 € (0,0 %) 145,02 € (-1,5 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 147,17 € (0,0 %)
07/22 0,00 € 147,17 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, CCH, TRN, NEF, INT, INF, CHI, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0076/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0872B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Linezolid Sandoz 600 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x600 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek je antibiotikum zo skupiny oxazolidinónov, ktoré účinkuje tak, že zabraňuje rastu niektorých baktérií (mikróbov), ktoré vyvolávajú infekcie.

Používa sa na liečbu pneumónie (zápalu pľúc) a niektorých infekcií kože alebo mäkkých tkanív. Váš lekár rozhodne, či je liek vhodný na liečbu vašej infekcie. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Nozokomiálna pneumónia: 600 mg 2x denne, každých 12 hodín
V komunite získaná pneumónia: 600 mg 2x denne, každých 12 hodín
Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív: 600 mg 2x denne, každých 12 hodín
Dĺžka liečby: 10-14 po sebe nasledujúcich dní, ale môže trvať aj 28 dní.

Závažná porucha funkcie obličiek (t.j. klírens kreatinínu < 30 ml/min):
Linezolid sa má pacientom podávať až po dialýze

Spôsob použitia

Na perorálne použitie. Tablety sa prehĺtajú v celku, zapíjajú sa s malým množstvom vody a užívajú sa nezávisle od jedla .

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné, len ak potenciálny prínos prevýši teoretické riziko.
Pred začatím a počas užívania linezolidu sa má prerušiť dojčenie.
Liek sa má u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek užívať so zvláštnou opatrnosťou a len po zvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.
Liek nie je vhodný pre deti do 18 rokov.
Počas užívania lieku je možný vznik závratov alebo zhoršenie zraku, ktoré zhoršujú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Je zakázané požívať alkohol počas liečby (hlavne čapované pivo a víno).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne počas liečby Linezolidom Sandoz akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď informujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:
kožné reakcie ako bolestivé zače ... viac >

Účinné látky

linezolid

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36