Levetiracetam Actavis 500 mg tbl flm 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 17,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 0,00 € (0,0 %) 17,83 € (0,0 %)
09/22 0,00 € (0,0 %) 17,83 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 17,83 € (0,0 %)
07/22 0,00 € 17,83 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Actavis 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/713/015
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12098
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Actavis 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na liečbu epileptických záchvatov. Používa sa:

  • samostatne u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou na liečbu určitých foriem epilepsie
  • ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
    • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od jedného mesiaca
    • myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou
    • primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 25. 9. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od 16 rokov:
Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg 2x denne, ktorú je možné po 2 týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg 2x denne. Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg 2x denne každé 2 týždne v závislosti na klinickej odpovedi.
aximálna dávka je 1500 mg 2x denne.

Prídavná liečba u dospelých a dospievajúcich (12 - 17 rokov) s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:
Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg 2x denne. Touto dávkou možno začať v 1. deň liečby. Dennú dávku možno zvýšiť až na 1500 mg 2x denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500 mg 2x denne každé 2-4 týždne.

Prídavná liečba pre dojčatá (6 - 23 mesiacov), deti (2 - 11 rokov) a dospievajúcich (12 - 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Má sa použiť najnižšia účinná dávka. Počiatočná terapeutická dávka u detí alebo dospievajúcich s hmotnosťou do 25 kg je 250 mg 2x denne, s maximálnou dávkou 750 mg 2x denne. Dávka u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.
Levetiracetam perorálny roztok sa má u detí vo veku od 6 rokov použiť pre dávky nižšie ako 250 mg, pre dávky, ktoré nie sú násobkom 250 mg, kedy odporúčané dávkovanie nie je možné dosiahnuť podaním viacerých tabliet a u pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Denná dávka sa musí upraviť individuálne na základe klírensu kreatinínu (viď SPC, časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2 odporúča znížiť dennú udržiavaciu dávku o 50 %. 

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
Odporúča sa vysadzovať liečbu postupne. U dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg sa dávka znižuje o 500 mg 2x denne, každé 2-4 týždne. U dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg sa dávka má znižovať maximálne o 10 mg/kg 2x denne každé 2 týždne. U dojčiat (pod 6 mesiacov) zníženie dávky nemá presiahnuť 7 mg/kg 2x denne, každé 2 týždne.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným množstvom tekutiny a možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva 2x denne (1x ráno a 1x večer), každý deň približne v rovnakom čase.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Upozornenie

Levetiracetam sa neodporúča užívať počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie klinicky nevyhnutné.
Dojčenie sa neodporúča, ale ak je liečba levetiracetamom potrebná , pomer prínosu/rizika liečby sa má zvážiť vzhľadom k významu dojčenia.
Lieková forma perorálny roztok je uprednostňovaná pre používanie u dojčiat (1 - 6 mesiacov) a detí vo veku do 6 rokov.
Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu ako monoterapie u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Po perorálnom užití je možné cítiť horkú chuť levetiracetamu.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť a závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite informujte svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť, ak u seba spozorujete:
• slabosť, pocity točenia alebo závrat alebo problémy s dýchaním, pretože môže ísť o príznak ... viac >

Účinné látky

levetiracetam

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36