Leqvio 284 mg sol inj (striek.inj.skl.) 1x1,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2 378,66 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2 378,66 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 30,61 € (0,0 %) 2 348,05 € (-1,3 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 2 378,66 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 2 378,66 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 2 378,66 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. KAR, INT, END, DIA
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Leqvio 284 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1494/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6263D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Leqvio 284 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 1x1,5 ml/284 mg (striek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo inklisiran, ktoré interferuje s RNK (genetický materiál v bunkách tela), aby obmedzil tvorbu bielkoviny nazvanej PCSK9. Táto bielkovina môže zvyšovať hladiny LDL-cholesterolu. Zabránením jej tvorbe pomáha znížiť hladiny LDL-cholesterolu.

Používa sa spolu s diétou na zníženie cholesterolu u dospelých s vysokou hladinou cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia, vrátane heterozygotnej familiárnej a nefamiliárnej alebo zmiešanej dyslipidémie).

Podáva sa:

  • spolu so statínom (druh lieku na liečbu vysokého cholesterolu), niekedy v kombinácii s inou liečbou na zníženie cholesterolu, ak najvyššia dávka statínu neúčinkuje dostatočne dobre, alebo
  • samostatne alebo spolu s inými liekmi na zníženie cholesterolu, keď statíny neúčinkujú dobre alebo ich nemožno použiť.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 1. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúča sa jednorazovo 284 mg na začiatku, opäť po 3 mesiacoch, a potom každých 6 mesiacov.

Prechod z liečby monoklonálnymi protilátkami inhibujúcimi PCSK9
Môže sa podať bezprostredne po poslednej dávke monoklonálnej protilátky. Na udržanie zníženého LDL-C sa odporúča podanie do 2 týždňov od poslednej dávky monoklonálnej protilátky.

Vynechané dávky
Ak sa plánovaná dávka oneskorí o menej ako 3 mesiace, liek sa má podá a v podávaní sa pokračuje podľa pôvodného časového plánu pacienta.
Ak sa plánovaná dávka oneskorí o viac ako 3 mesiace, má sa začať nový časový plán podávania – liek sa podá na začiatku, opäť po 3 mesiacoch, potom každých 6 mesiacov.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Roztok naplnený v injekčnej striekačke je určený na podanie subkutánnou injekciou do brucha, alternatívne do ramena alebo stehna. Nepodávať do oblastí s aktívnym ochorením alebo poškodením kože, ako sú spáleniny od slnka, kožné exantémy, zápal alebo infekcie kože. Ak roztok obsahuje viditeľné pevné častice, roztok sa nemá použiť.

Upozornenie

Liek je určený na podanie zdravotníckym pracovníkom.
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu lieku počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim vo veku menej ako 18 rokov, bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene (trieda C podľa Childa-Pugha).
Hemodialýza sa nemá vykonať počas najmenej 72 hodín od podania lieku.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility.
Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)
- Reakcie v mieste podania injekcie, napr. bolesť, sčervenanie alebo vyrážky.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľ ... viac >

Účinné látky

inklisiran

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36