Lenalidomid Grindeks 25 mg trvdé kapsuly cps dur (blis.Al/PVC/Aclar/PVC) 1x21 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2 325,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 792,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 532,79 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 792,37 € (0,0 %) 1 532,79 € (0,0 %)
11/22 792,37 € (0,0 %) 1 532,79 € (0,0 %)
10/22 792,37 € (0,0 %) 1 532,79 € (-34,1 %)
09/22 0,00 € 2 325,16 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. HEM, ONK
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lenalidomid Grindeks 25 mg trvdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0347/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2867D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lenalidomid Grindeks 25 mg trvdé kapsuly cps dur 21x25 mg (blis.Al/PVC/Aclar/PVC)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo „lenalidomid“. Patrí do skupiny liekov, ktoré ovplyvňujú činnosť vášho imunitného systému. Používa sa u dospelých na liečbu mnohopočetného myelómu.

Mnohopočetný myelóm je typ nádorového ochorenia, ktoré postihuje určitý druh bielych krviniek, tzv. plazmatických buniek. Tieto bunky sa zhromažďujú v kostnej dreni a nekontrolovane sa množia. Tým môže dôjsť k poškodeniu kostí a obličiek.

Mnohopočetný myelóm sa v podstate nedá vyliečiť. Avšak prejavy a príznaky môžu byť výrazne znížené alebo na určitú dobu vymiznúť. Toto sa nazýva „odpoveď“.

Liek môže zastaviť zhoršovanie sa prejavov a príznakov mnohopočetného myelómu. Bolo tiež preukázané, že odďaľuje návrat mnohopočetného myelómu po liečbe.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba má prebiehať pod dohľadom lekára so skúsenosťami s používaním onkologickej liečby.

Pre všetky indikácie uvedené nižšie:

  • Dávkovanie sa upravuje na základe klinických a laboratórnych nálezov (pozri časť 4.4).
  • Úpravy dávky počas liečby a pri opätovnom začatí liečby sa odporúčajú na kontrolu trombocytopénie 3. alebo 4. stupňa, neutropénie alebo inej toxicity 3. alebo 4. stupňa ohodnotenej ako súvisiacej s lenalidomidom.
  • V prípade neutropénie sa má pri liečbe pacienta zvážiť použitie rastových faktorov.
  • Ak uplynulo menej ako 12 hodín od vynechanej dávky, pacient túto dávku môže užiť. Ak uplynulo viac ako 12 hodín od vynechanej dávky, pacient nemá užiť túto dávku, ale má užiť až ďalšiu dávku v obvyklom čase nasledujúci deň.

Odporúčaná dávka

Odporúčaná začiatočná dávka lenalidomidu je 25 mg perorálne jedenkrát denne v 1. až 21. deň opakovaných 28-dňových cyklov.

Odporúčaná dávka dexametazónu je 40 mg perorálne jedenkrát denne v 1., 8., 15. a 22. deň opakovaných 28-dňových cyklov. Pacienti môžu pokračovať v liečbe lenalidomidom a dexametazónom až do progresie ochorenia alebo intolerancie.

Pre viac info pozri SPC 4.2

Spôsob použitia

Perorálne použitie.

Kapsuly Lenalidomid Grindeks sa majú užívať perorálne približne v rovnaký čas v plánované dni. Kapsuly sa nemajú otvárať, lámať ani hrýzť. Kapsuly sa majú prehĺtať celé, najlepšie je ich zapiť vodou. Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pri vyberaní kapsuly z blistra sa odporúča zatlačiť len na jednej strane, aby sa minimalizovalo riziko deformácie alebo rozlomenia kapsuly.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u tehotných žien.
Dojčenie sa má počas liečby lenalidomidom prerušiť.
Je potrebné pred začatím liečby prejsť kritériami určenými pre ženy, ktoré nemôžu počas liečby otehotnieť. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky, ktoré môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb (veľmi časté)
Lenalidomid Grindeks môže znížiť počet bielych krviniek, ktoré bojujú proti infekcii a tiež počet krviniek, ktoré p ... viac >

Účinné látky

lenalidomid

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36