Latuda 74 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al-jednod.bal.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 52,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 13,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 39,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 13,59 € (0,0 %) 39,09 € (0,0 %)
05/24 13,59 € (0,0 %) 39,09 € (0,0 %)
04/24 13,59 € (0,0 %) 39,09 € (0,0 %)
03/24 13,59 € 39,09 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Latuda 74 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/913/016
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9731A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Latuda 74 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x1x74 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo lurazidón a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu a zlepšenie príznakov schizofrénie u dospelých a detí vo veku 13 rokov a starších. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospievajúci vo veku 13 – 17 rokov
Začiatočná dávka je 37 mg 1x denne. 
Dávku upravuje lekár v rozsahu 37 - 74 mg 1x denne.
Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 74 mg.

Dospelí vo veku 18 rokov a starší
Začiatočná dávka je 37 mg 1x denne. 
Dávku upravuje lekár v rozsahu 37 - 148 mg 1x denne.
Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 148 mg.

Pacienti užívajúci dávky vyššie ako 111 mg 1x denne, ktorí prerušia liečbu na dlhšie ako 3 dni, musia liečbu opätovne začať dávkou 111 mg 1x denne a optimálna dávka musí byť u nich opätovne vytitrovaná.
Pri všetkých ostatných dávkach je možné liečbu opätovne začať predchádzajúcou dávkou bez potreby titrácie dávky.

Úprava dávky v dôsledku interakcií
Kombinácia so stredne silnými inhibítormi CYP3A4:
začiatočná dávka je 18,5 mg. Maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg 1x denne.
V prípade kombinácie s miernymi a stredne silnými induktormi CYP3A4 môže byť potrebná úprava dávky (SPC, časť 4.5).

Poškodenie obličiek
Pacienti so stredne závažnou (klírens kreatinínu (CrCl) ≥ 30 a < 50 ml/min.) a závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl > 15 a < 30 ml/min.) a s ochorením obličiek v terminálnom štádiu (ESRD) (CrCl < 15 ml/min.): 
Začiatočná dávka je 18,5 mg a maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg 1x denne.

Stredne závažná (Child-Pugh trieda B) a závažná porucha funkcie pečene (Child-Pugh trieda C)
Začiatočná dávka je 18,5 mg.
Maximálna dávka pri stredne závažnej poruche funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg 1x denne.
Maximálna dávka pri závažnej poruche funkcie pečene nemá prekročiť 37 mg 1x denne.

Zlepšenie klinického stavu pacienta počas liečby môže trvať niekoľko dní až týždňov. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú pravidelne každý deň v rovnakom čase s jedlom alebo ihneď po jedle. Tablety majú horkú chuť, preto sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou.
Nezapíjať ľubovníkovým čajom ani grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

U dospievajúcich má liek predpisovať odborník na pediatrickú psychiatriu.
Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad lekára.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, ak to nie je nevyhnutné.
Dojčenie sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa.
Novorodenci vystavení antipsychotikám počas 3. trimestra majú zvýšené riziko vzniku nežiaducich reakcií.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 13 rokov.
Pri liečbe pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami je potrebná opatrnosť.
Liek sa neskúmal u starších pacientov s demenciou.
Liek sa nemá používať u pacientov s ochorením obličiek v poslednom štádiu (ESRD), ak potenciálne prínosy neprevážia potenciálne riziká. 
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré potenciálne znižujú prah záchvatov.
Pacienti majú byť sledovaní, či sa u nich neobjaví zvýšenie hmotnosti, samovražedné myšlienky alebo správanie. 
Ak sa u pacienta objavia neobvyklé pohyby jazyka či tváre (tardívna dyskinéza)​​​​​​, stuhnutosť, tras alebo problémy s pohybom (extrapyramídové symptómy), vysoká teplota a svalová stuhnutosť (príznaky neuroleptického malígného syndrómu), je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
Ak sa objavia zväčšené prsníky u mužov (gynekomastia), výtok mlieka z bradavky (galaktorea), neprítomnosť menštruácie (amenorea) alebo erektilná dysfunkcia, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
Liek môže spôsobiť predĺženie QT intervalu.
Liečba môže u pacientov s diabetom ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4, vrátane ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). 
Počas liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, závraty a problémy so zrakom. Pacienti nemajú viesť vozidlá, bicykel a obsluhovať stroje, pokým nevedia, či ich liek negatívne neovplyvňuje.
Počas liečby sa neodporúča piť grapefruitový džús a jesť grapefruit.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje manitol (E421).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
- závažná alergická reakcia, prejavujúca sa ako horúčka, opuch úst, tváre, pier alebo jazyka, dýchavič ... viac >

Účinné látky

lurasidón

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60