KLACID 250 mg/5 ml gru por (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 6,59 € (0,0 %) 7,08 € (0,0 %)
05/23 6,59 € (0,0 %) 7,08 € (0,0 %)
04/23 6,59 € (0,0 %) 7,08 € (0,0 %)
03/23 6,59 € 7,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0179/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1139B
Názov produktu podľa ŠÚKL
KLACID 250 mg/5 ml gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu

Popis a určenie

Liek obsahuje antibiotikum klaritromycín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných makrolidy. Liek zastavuje rast určitých baktérií, ktoré spôsobujú infekcie.

Liek sa používa u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov na liečbu infekcií, ako sú:

  • infekcie horných a dolných dýchacích ciest (napríklad zápal hrdla a prinosových dutín, zápal priedušiek, zápal pľúc),
  • zápal stredného ucha,
  • infekcie kože a mäkkých tkanív (zápal vlasových vačkov, zápal podkožného väziva, ruža),
  • rozsiate alebo ohraničené infekcie vyvolané mikroorganizmami zo skupiny tzv. mykobaktérií.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 31. 3. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 50 mg klaritromycínu.

Deti vo veku 6 mesiacov až 12 rokov

Liečba iných ako mykobakteriálnych infekcií
Podáva sa 7,5 mg/kg 2x denne, pravidelne každých 12 hodín.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 500 mg 2x denne.

O dĺžke liečby vždy rozhodne lekár, zvyčajná dĺžka liečby je 5 - 10 dní, v závislosti od druhu patogénu a závažnosti ochorenia.
Liečba streptokokovej faryngitídy má trvať najmenej 10 dní.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
U detí s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 0,5 ml/s) je potrebné dávku klaritromycínu znížiť o polovicu.
Liečba u týchto pacientov nemá trvať dlhšie ako 14 dní.

Dávkovanie u pacientov s mykobakteriálnymi infekciami
Lokalizované alebo diseminované mykobakteriálne infekcie (M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasii):
Odporúčaná dávka klaritromycínu je 7,5-15 mg/kg telesnej hmotnosti 2x denne.
Nesmie sa prekročiť maximálnu dávku 500 mg 2x denne. 

Tabuľka v SPC časť 4.2 uvádza dávkovanie u detí v závislosti od telesnej hmotnosti dieťaťa a koncentrácie suspenzie (125 mg/5 ml alebo 250 mg/5 ml).

Spôsob použitia

Na dávkovanie a podávanie sa má použiť odmerná lyžica alebo dvojdielna dávkovacia striekačka, ktoré sa dodávajú spolu s liekom.

Tento liek sa musí užívať každý deň v rovnakom čase po celý čas trvania liečby a môže sa užívať nezávisle od jedla a tiež s mliekom.

Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Striekačka sa zatlačí pevne do hrdla fľašky. Fľaška sa otočí hore dnom a vyťahovaním piestu sa naplní striekačka predpísaným množstvom suspenzie, podľa označenia na striekačke. Po odobratí dávky sa fľaša otočí dolu dnom a vyberie sa striekačka z hrdla fľašky. Otvor dávkovacej striekačky sa vloží do úst dieťaťa a jemným tlakom na piest sa vytlačí suspenzia do úst. Dávkovacia striekačka sa po použití umyje teplou vodou a nechá vyschnúť.

Upozornenie

Liek je určený na liečbu detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov.
Počas tehotenstva sa užívanie bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a rizík neodporúča.
Klaritromycín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Bezpečnosť klaritromycínu u dojčiacich žien nebola stanovená, o použití lieku rozhodne lekár.
Liek sa nesmie podávať pacientom, ktorí majú závažné zlyhávanie pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, vertigo, zmätenosť a dezorientácia, čo je potrebné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov.
Čas použiteľnosti suspenzie po nariedení: 14 dní, ak sa uchováva pri teplote 15 °C – 30 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.
Liek obsahuje sacharózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne závažná kožná reakcia: červená, šupinatá vyrážka s hrbolčekmi pod kožou a s pľuzgiermi (exantémová pustulóza). Frekvencia tohto vedľajšieho účinku je neznáma (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môž ... viac >

Účinné látky

klaritromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 42