Karbicombi 32 mg/25 mg tablety tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 6,81 € (0,0 %) 8,96 € (0,0 %)
05/24 6,81 € (0,0 %) 8,96 € (0,0 %)
04/24 6,81 € (0,0 %) 8,96 € (0,0 %)
03/24 6,81 € 8,96 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Karbicombi 32 mg/25 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0186/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06762
Názov produktu podľa ŠÚKL
Karbicombi 32 mg/25 mg tablety tbl 28x32 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá kandesartan cilexetil a hydrochlórtiazid.

Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.
Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
Má sa zvážiť úvodná dávka 4 mg kandesartan cilexetilu.
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie sa odporúča titrácia dávky kandesartanu cilexetilu.

Pacienti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30‑80 ml/min/1,73 mBSA: odporúča sa titrácia dávok.

Pacienti s miernou alebo strednou závažnou poruchou funkcie pečene
Odporúča sa titrácia dávky kandesartanu cilexetilu.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Zapíjajú sa vodou.
32 mg/25 mg tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky. U ostatných síl deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva a neodporúča sa počas 1. trimestra.
Ak sa zistí tehotenstvo, liečba sa musí okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.
Liek sa neodporúča počas dojčenia. Ak sa používa, majú sa udržiavať čo najnižšie možné dávky.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 plochy tela).
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene alebo u pacientov s cholestázou.
Liek sa má v kombinácii s NSAID (napr. ibuprofén) podávať opatrne, najmä u starších ľudí.
Počas liečby môže byť potrebné upraviť dávky antidiabetík vrátane inzulínu.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo únava, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia (menej časté), odporúča sa liečbu ukončiť.
Počas liečby majú pacienti obmedziť vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom a chrániť sa primeranou ochranou (oblečenie, opaľovacie krémy).
Nepiť alkohol. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartanom cilexetilom a niektoré hydrochlórtiazidom.
Prestaňte užívať Karbicombi a okamžit ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24