KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 268,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 268,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 0,00 € (0,0 %) 268,95 € (0,0 %)
02/23 0,00 € (0,0 %) 268,95 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 268,95 € (0,0 %)
12/22 0,00 € 268,95 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1281/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7943C
Názov produktu podľa ŠÚKL
KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo trastuzumab, čo je monoklonálna protilátka, ktorá sa selektívne viaže antigén - receptor ľudského epidermálneho rastového faktora 2 (HER2). Liek zastavuje rast nádorových buniek a spôsobuje ich odumieranie.

Používa sa na liečbu karcinómu prsníka a žalúdka v prípade:

  • včasného karcinómu prsníka s vysokou hladinou proteínu HER2,
  • metastatického karcinómu prsníka (rakovinu prsníka, ktorá sa rozšírila mimo pôvodného ložiska nádoru) s vysokou hladinou proteínu HER2,
  • metastatického karcinómu prsníka u pacientov s vysokou hladinou HER2 a s pozitivitou hormonálneho receptora (karcinómu, ktorý je citlivý na prítomnosť ženských pohlavných hormónov),
  • metastatického karcinómu prsníka žalúdka s vysokou hladinou HER2.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Metastatický karcinóm prsníka
Pri schéme s dávkou podávanou každé 3 týždne je odporúčaná začiatočná nasycovacia dávka je 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka podávaná v 3-týždňových intervaloch je 6 mg/kg telesnej hmotnosti a začína sa s ňou 3 týždne po začiatočnej nasycovacej dávke.
Pri schéme s dávkou podávanou každý týždeň je odporúčaná začiatočná nasycovacia dávka je 4 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je 2 mg/kg telesnej hmotnosti a začína sa s ňou 1 týždeň po nasycovacej dávke.

Včasný karcinóm prsníka
Pri schéme s dávkou podávanou každé 3 týždne je odporúčaná začiatočná nasycovacia dávka 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti a začína sa s ňou 3 týždne po nasycovacej dávke.
Pri schéme s dávkou podávanou každý týždeň je začiatočná nasycovacia dávka 4 mg/kg, po ktorej nasleduje dávka 2 mg/kg každý týždeň.

Metastatický karcinóm žalúdka
Odporúčaná začiatočná nasycovacia dávka je 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná udržiavacia dávka, podávaná v 3-týždňových intervaloch, je 6 mg/kg telesnej hmotnosti a začína sa s ňou 3 týždne po nasycovacej dávke.

Pokyny v prípade potreby zníženia dávky a pri vynechaní dávky sú uvedené v SPC, časť 4.2.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Prášok na infúzny koncentrát je iba na intravenózne použitie. Nasycovacia dávka sa podáva formou intravenóznej infúzie, ktorá trvá 90 minút. Podávanie formou intravenóznej injekcie push alebo bolus je zakázané.
V prípade dobrej znášanlivosti začiatočnej nasycovacej dávky sa môžu podávať udržiavacie dávky formou 30-minútovej infúzie.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním a uchovávani erekonštituovaného lieku - pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liečbu má začať iba lekár, ktorý má skúsenosti s podávaním cytotoxickej chemoterapie a liek má byť podávaný iba zdravotníckym pracovníkom.
Ženám v reprodukčnom veku sa má odporučiť, aby používali účinnú antikoncepciu počas liečby a 7 mesiacov po ukončení liečby. V tomto období taktiež nesmú dojčiť.
Liek sa má podávať počas tehotenstva iba vtedy, ak jeho možný úžitok pre matku prevýši jeho riziko pre plod.
Pacienti sa majú sledovať najmenej 6 hodín po začatí prvej infúzie a 2 hodiny po začatí nasledujúcich infúzií na príznaky ako horúčka a triaška alebo iné príznaky súvisiace s infúziou.
Ak dôjde k reakcii na infúziu (dýchavičnosť, hypotenzia, sipot, hypertenzia, bronchospazmus, supraventrikulárna tachyarytmia, nižšia saturácia krvi kyslíkom, anafylaxia, respiračná tieseň, urtikária a angioedém), infúzia sa má ukončiť a pacienta je potrebné sledovať až do vymiznutia sledovaných príznakov.
Počas liečby liekom sa môže vyskytnúť závrat a somnolencia. Pacientom sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje až do ústupu príznakov.
Uchovávať v chladničke v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom (2 – 8 °C).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z nich môžu byť závažné a môžu viesť až k nutnosti hospitalizácie.
Počas infúzie lieku KANJINTI sa môže objaviť triaška, horúčka a ďalšie príznaky podobné chrípke. Uvedené účinky sú veľmi ča ... viac >

Účinné látky

trastuzumab

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36